Ladder duurzame verstedelijking

Bent u een gemeente of ontwikkelaar en bezig met de ontwikkeling van een woningbouwplan? Dan is de kans groot dat u verplicht bent om de Ladder voor duurzame verstedelijking toe te passen. Dit is het geval bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling waarvoor een nieuw bestemmingplan of een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing nodig is.

Ladder duurzame ontwikkeling: drie treden

De ladder is omschreven in nationale regelgeving, namelijk in artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit Ruimtelijke ordening, en bestaat uit drie treden. Allereerst moet in de toelichting bij het nieuwe bestemmingsplan onderbouwd worden dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte (trede 1). Als dat zo is, dan moet onderbouwd worden dat in die behoefte niet kan worden voorzien door herstructurering, transformatie of anderszins binnen het al bestaande stedelijk gebied van de betreffende regio (trede 2). Wordt daar ook aan voldaan, dan moet worden onderbouwd dat de nieuw te ontwikkelen locatie passend ontsloten is, dat betekent dat de locatie met minimaal twee typen vervoer te bereiken is (trede 3).

Raad van State en Ladder stedelijke ontwikkeling

Het toepassen van de ladder leidt in de praktijk vaak tot onduidelijkheid. Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van een stedelijke ontwikkeling en wanneer is die nieuw? De Raad van State neemt al snel aan dat er sprake is van een stedelijke ontwikkeling dus is de ladder al snel van toepassing. En hoe toon je de behoefte dan aan? Daarnaast kan het plan volgens de tweede trede alleen maar doorgang vinden indien er binnen het bestaande stedelijk gebied geen alternatieven zijn. Maar wat tot het bestaande stedelijke gebied moet worden gerekend is ook niet altijd duidelijk.

Daarbij komt dat ook veel provincies een vergelijkbare ladder hebben opgenomen in hun Provinciale ruimtelijke verordening. Deze sluit echter niet altijd even goed aan op de landelijke ladder. Het is nog niet goed duidelijk hoe de provinciale en de landelijke ladder zich tot elkaar verhouden.

VBTM Advocaten ondersteunt bij uw woningbouwplan

AtriveVBTM Advocaten en Atrivé ondersteunen u bij het maken van een solide onderbouwing van uw woningbouwplan. Atrivé vanuit haar kennis op het gebied van behoeften in de woningmarkt en strategie (drs. Fokke de Jong). VBTM vanuit haar juridische expertise (mr. Pieter Kok). Daarmee krijgt de besluitvorming die nodig is voor de realisatie van uw woningbouwplan een solide basis waarmee u stevig komt te staan ten opzichte van appellanten in een bezwaarprocedure. Ons advies: denk vanuit de bedoeling van de ladder, namelijk het voorkómen van onaanvaardbare leegstand, en leg de stappen goed uit. Kijk daarbij voorbij de letter van de wet en zet de laddersystematiek in om kansrijke consumentgerichte plannen te verzilveren. Problemen met de Ladder duurzame verstedelijking? Contact VBTM!

Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten