Arbeidsrecht

De cliënten die ons kantoor bijstaat hebben werknemers in dienst. Dit betekent dat zich bij hen vragen kunnen voordoen op het gebied van arbeidsrecht. Deze behoeven niet alleen gericht te zijn op het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, maar kunnen ook betrekking hebben op de uitleg van regelingen, wetten (bijvoorbeeld de WWZ of de WNT), arbeidsongeschiktheid en re-integratie van een werknemer of op de arbeidsrechtelijke gevolgen van een reorganisatie. Daarnaast kan de verhouding met de ondernemingsraad (wel of geen adviesrecht of instemmingsrecht) een onderwerp zijn.

VBTM kan u op het gebied van het arbeidsrecht (onder meer) adviseren over:

Uw juridische positie bij een mogelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer, waaronder het zo nodig verlenen van (processuele) ondersteuning;

  • Reorganisaties, waaronder het opstellen van een sociaal plan en/of begeleiding outsourcing dan wel bepalen van de ontslagvolgorde bij ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen;
  • Vragen over flexibele arbeidsrelaties;
  • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie van werknemers;
  • Arbeidsrechtelijke onderwerpen, waaronder personeelsregelingen, de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT);
  • Vragen op het gebied van de Wet op de Ondernemingsraden;

De gespecialiseerde advocaten van VBTM treden vaak op voor woningcorporaties. Hun focus ligt daarbij op de positie van woningcorporatie als werkgever. Vanzelfsprekend zijn zij goed thuis in de CAO Woondiensten. Zij hebben zowel ervaring met omvangrijke reorganisaties, als met individuele arbeidszaken. Ook adviseren zij bijvoorbeeld regelmatig over de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet op de ondernemingsraden en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen.

Vragen op het gebied van het arbeidsrecht? VBTM Advocaten adviseert in heldere taal en procedeert met resultaat.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

In mijn weblog van 25 augustus 2017 schreef ik dat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel over compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langd...

7 augustus 2018

Komt het arbeidsrecht in balans?

In onze weblog van 7 november 2017 meldden wij dat het nieuwe kabinet het arbeidsrecht wil wijzigen. Dit voornemen komt nu tot uiting in het wetsvoorstel Wet ar...

2 mei 2018

Thuiswerkdag niet vanzelfsprekend

Thuiswerken wordt steeds populairder onder werknemers in verschillende branches. Zo kan een werknemer die thuis wil werken op grond van de Wet Flexibel Werken e...

22 maart 2018

Geen WNT-3

In de weblog van 28 maart van dit jaar heb ik aangegeven dat minister Plasterk het wetsvoorstel WNT-3 voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd. Met dit...

5 december 2017

Het Regeerakkoord en het Arbeidsrecht: 10 belangrijkste wijzigingen

Uit het regeerakkoord van 10 oktober jl. van het kabinet Rutte III blijkt dat het kabinet het arbeidsrecht op onderdelen aanzienlijk wil wijzigen. Op de belangr...

7 november 2017

Wijziging Wet Normering Topinkomens (WNT) per 1 juli 2017

Met de inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT per 1 juli 2017 is de WNT op een aantal onderdelen gewijzigd. Deels met terugwerkende kracht en deels met ingang...

31 augustus 2017