Arbeidsrecht

De cliënten die ons kantoor bijstaat hebben werknemers in dienst. Dit betekent dat zich bij hen vragen kunnen voordoen op het gebied van arbeidsrecht. Deze behoeven niet alleen gericht te zijn op het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, maar kunnen ook betrekking hebben op de uitleg van regelingen, wetten (bijvoorbeeld de WWZ of de WNT), arbeidsongeschiktheid en re-integratie van een werknemer of op de arbeidsrechtelijke gevolgen van een reorganisatie. Daarnaast kan de verhouding met de ondernemingsraad (wel of geen adviesrecht of instemmingsrecht) een onderwerp zijn.

VBTM kan u op het gebied van het arbeidsrecht (onder meer) adviseren over:

Uw juridische positie bij een mogelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer, waaronder het zo nodig verlenen van (processuele) ondersteuning;

  • Reorganisaties, waaronder het opstellen van een sociaal plan en/of begeleiding outsourcing dan wel bepalen van de ontslagvolgorde bij ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen;
  • Vragen over flexibele arbeidsrelaties;
  • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie van werknemers;
  • Arbeidsrechtelijke onderwerpen, waaronder personeelsregelingen, de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT);
  • Vragen op het gebied van de Wet op de Ondernemingsraden;

De gespecialiseerde advocaten van VBTM treden vaak op voor woningcorporaties. Hun focus ligt daarbij op de positie van woningcorporatie als werkgever. Vanzelfsprekend zijn zij goed thuis in de CAO Woondiensten. Zij hebben zowel ervaring met omvangrijke reorganisaties, als met individuele arbeidszaken. Ook adviseren zij bijvoorbeeld regelmatig over de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet op de ondernemingsraden en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen.

Vragen op het gebied van het arbeidsrecht? VBTM Advocaten adviseert in heldere taal en procedeert met resultaat.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Wetsvoorstel wijziging WNT: normering ontslagvergoeding

Op 17 januari 2017 is de Evaluatiewet Wet normering topinkomens (WNT) als wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel heeft als doel knelpunten...

23 februari 2017

Wetsvoorstel WNT-3 voor advies naar de Raad van State

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft onlangs het wetsvoorstel WNT-3, waarmee topinkomens van werknemers in de (semi) publieke sector worden beg...

28 maart 2017

Slapend dienstverband. Komt er nog compensatie voor de transitievergoeding?

In onze weblog van 9 juni 2016 besteedden wij aandacht aan de aankondiging van minister Asscher om te komen tot een regeling op grond waarvan werkgevers worden ...

25 augustus 2017

Wijziging Wet Normering Topinkomens (WNT) per 1 juli 2017

Met de inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT per 1 juli 2017 is de WNT op een aantal onderdelen gewijzigd. Deels met terugwerkende kracht en deels met ingang...

31 augustus 2017

Het Regeerakkoord en het Arbeidsrecht: 10 belangrijkste wijzigingen

Uit het regeerakkoord van 10 oktober jl. van het kabinet Rutte III blijkt dat het kabinet het arbeidsrecht op onderdelen aanzienlijk wil wijzigen. Op de belangr...

7 november 2017

Geen WNT-3

In de weblog van 28 maart van dit jaar heb ik aangegeven dat minister Plasterk het wetsvoorstel WNT-3 voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd. Met dit...

5 december 2017