Arbeidsrecht

De cliënten die ons kantoor bijstaat hebben werknemers in dienst. Dit betekent dat zich bij hen vragen kunnen voordoen op het gebied van arbeidsrecht. Deze behoeven niet alleen gericht te zijn op het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, maar kunnen ook betrekking hebben op de uitleg van regelingen, wetten (bijvoorbeeld de WWZ of de WNT), arbeidsongeschiktheid en re-integratie van een werknemer of op de arbeidsrechtelijke gevolgen van een reorganisatie. Daarnaast kan de verhouding met de ondernemingsraad (wel of geen adviesrecht of instemmingsrecht) een onderwerp zijn.

VBTM kan u op het gebied van het arbeidsrecht (onder meer) adviseren over:

Uw juridische positie bij een mogelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer, waaronder het zo nodig verlenen van (processuele) ondersteuning;

  • Reorganisaties, waaronder het opstellen van een sociaal plan en/of begeleiding outsourcing dan wel bepalen van de ontslagvolgorde bij ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen;
  • Vragen over flexibele arbeidsrelaties;
  • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie van werknemers;
  • Arbeidsrechtelijke onderwerpen, waaronder personeelsregelingen, de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT);
  • Vragen op het gebied van de Wet op de Ondernemingsraden;

De gespecialiseerde advocaten van VBTM treden vaak op voor woningcorporaties. Hun focus ligt daarbij op de positie van woningcorporatie als werkgever. Vanzelfsprekend zijn zij goed thuis in de CAO Woondiensten. Zij hebben zowel ervaring met omvangrijke reorganisaties, als met individuele arbeidszaken. Ook adviseren zij bijvoorbeeld regelmatig over de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet op de ondernemingsraden en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen.

Vragen op het gebied van het arbeidsrecht? VBTM Advocaten adviseert in heldere taal en procedeert met resultaat.

Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten

Advocaten Arbeidsrecht