Algemene voorwaarden

Artikel I - Definities

 1. VBTM: Van Breevoort & Ter Meulen Advocaten betekent zowel de besloten vennootschap Van Breevoort & ter Meulen Advocaten BV, alsmede met haar verbonden (beroeps) vennootschappen, alle aan haar kantoor verbonden advocaten en overige medewerkers.
 2. Opdracht: de aanvaarding van de opdracht door of namens VBTM. Op iedere opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Cliënt: degene ten behoeve van wie werkzaamheden worden verricht.
 4. Opdrachtgever: indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan VBTM toekomt.

Artikel 2 - Uitvoering van de opdracht

 1. VBTM bepaalt de wijze waarop en de persoon door wie de opdracht wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
 2. VBTM zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren met de zorgvuldigheid die van een redelijk handelend beroepsbeoefenaar mag worden verwacht. VBTM kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. Bij het inschakelen van derden zal VBTM  steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VBTM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. VBTM gaat er van uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever/cliënt te aanvaarden.
 4. De opdrachtgever/cliënt vrijwaart VBTM tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever/cliënt verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van VBTM.
 5. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillencommissie Advocatuur van toepassing.

Artikel 3 - Geheimhouding

 1. VBTM is verplicht tot geheimhouding van alle bijzonderheden van de door haar behandelde zaken, waaronder begrepen de persoon van de cliënt, de aard en de omvang van diens belangen.

Artikel 4 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de voortbrengselen van de geest die VBTM bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt komen toe aan VBTM.
 2. Het is de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBTM niet toegestaan deze, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 5 - Honorarium

 1. VBTM komen toe honorarium en verschotten.
 2. Verschotten zijn: vergoedingen van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten en deurwaarderskosten.
 3. Cliënt is aan VBTM een honorarium verschuldigd berekend zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Bij gebreke daarvan wordt het honorarium berekend uitgaande van het basisuurtarief dat jaarlijks door VBTM wordt vastgesteld en op aanvraag bij haar verkrijgbaar is. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 4. VBTM is gerechtigd het uurtarief jaarlijks te verhogen met ingang van de eerste dag van elk kalenderjaar.
 5. VBTM kan het uurtarief voorts te allen tijde verhogen afhankelijk van factoren als het belang van de zaak, het gevraagde specialisme en de vereiste spoed. 

Artikel 6 - Declaraties

 1. VBTM is gerechtigd een voorschot op het haar toekomende honorarium te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken.
 2. Dit voorschot wordt met de declaratie verrekend.
 3. Indien enige declaratie niet binnen de termijn van art. 7.1 wordt voldaan is VBTM gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft.
 4. VBTM is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
 5. VBTM is gerechtigd haar werkzaamheden tussentijds te declareren.

Artikel 7 - Betaling

 1. Declaraties dienen te zijn betaald uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever/cliënt in verzuim is en de wettelijke (handels)rente verschuldigd zal zijn.
 2. Indien opdrachtgever/cliënt een uit hoofde van de opdracht of uit andere hoofde verschuldigd bedrag niet volledig en stipt op de vervaldag voldoet, dan verkeert deze direct vanaf de vervaldag in verzuim en is deze vanaf die dag de wettelijke rente verschuldigd.
 3. Daarnaast is de opdrachtgever/cliënt die conform lid 2 in verzuim verkeert en die een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf, een vergoeding verschuldigd voor de redelijke incassokosten, zulks met inachtneming van artikel 6:96, leden 2 tot en met 6, van het Burgerlijk Wetboek. De hoogte van de verschuldigde incassokosten wordt berekend conform artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij tenminste het aldaar opgenomen minimumbedrag verschuldigd zal zijn.
 4. Is een opdrachtgever/cliënt die conform lid 2 in verzuim verkeert, geen natuurlijk persoon zoals bedoeld in lid 3, dan is deze partij in afwijking van lid 3 direct vanaf het intreden van verzuim een vergoeding verschuldigd voor de buitengerechtelijke incassokosten, welke 15% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt met een minimum van € 75,--.

Artikel 8 - Derdengelden

 1. Gelden die VBTM ten behoeve van de cliënt ontvangt worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Van Breevoort & Ter Meulen Advocaten.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. VBTM heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten voor haar advocaten en overige medewerkers voor alle diensten die worden verricht.
 2. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 3. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de advocaat geldt de beperking niet.
 4. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij VBTM.

Artikel 10 - Archivering

 1. VBTM zal haar dossiers bewaren gedurende een termijn van vijf jaar, aanvangende nadat de werkzaamheden zijn beëindigd.
 2. Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

U kunt de algemene voorwaarden van VBTM Advocaten hier downloaden.