Klachtenregeling

 1. In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
 • a) klacht: een schriftelijke (per email of per brief) uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • b) klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • c) klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

            - De klachtenfunctionaris is mevrouw mr. G.S. Geurts, advocaat.

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen VBTM Advocaten en de cliënt.
 2. Een klacht waarmee een cliënt VBTM benadert, wordt doorgeleid naar de advocaat van VBTM die is belast met de uitvoering van deze interne klachtprocedure, die daarmee optreedt als Klachtenfunctionaris.
 3. Door de Klachtenfunctionaris, dan wel een door de Klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, wordt degene over wie is geklaagd in kennis gesteld van de ingediende Klacht.
 4. De Klachtenfunctionaris, dan wel een door de Klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, stelt de Klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een (nadere) toelichting te geven op de Klacht.
 5. De Klachtenfunctionaris, dan wel een door de Klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, tracht met de Klager tot een oplossing te komen, al dan niet in samenwerking met degene over wie is geklaagd.
 6. De Klachtenfunctionaris, dan wel een door de Klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, handelt de klacht af binnen een maand na ontvangst van de Klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de Klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de Klacht wordt gegeven.
 7. De Klachtenfunctionaris, dan wel een door de Klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, stelt de Klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de al dan niet gegrondheid van de Klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 8. De Klachtenfunctionaris, de door de Klachtenfunctionaris aangewezen persoon zoals bedoeld in dit artikel en degene over wie is geklaagd nemen bij de behandeling van de Klacht geheimhouding in acht.
 9. De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de Klacht.
 10. De Klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de Klacht.
 11. De Klachtenfunctionaris, dan wel een door de Klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, houdt de Klager op de hoogte over de afhandeling van de Klacht en houdt het klachtdossier bij.