Omgevingsrecht

Nederland is een gestructureerd land en dat geldt ook voor onze ruimtelijke ordening. Er is veel wetgeving waarin voorwaarden worden gesteld aan uw bouwplannen. Vindt u daarin altijd gemakkelijk de weg? VBTM Advocaten helpt u om zo snel en efficiënt mogelijk het door u gewenste resultaat te bereiken: het verkrijgen van een onherroepelijke (omgevings)vergunning.

Specifieke regels ruimtelijke ordening

rb-omgevingsrecht-shutterstock-88116229.jpg

De omgevingsvergunning speelt een belangrijke rol bij het oprichten van een nieuw gebouw en de sloop of ingrijpende renovatie van een bestaand gebouw. Voor een dergelijk project zal in de regel een omgevingsvergunning vereist zijn. Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning wordt onder meer beoordeeld of uw bouwplan wel past binnen het geldende bestemmings­plan. Als dat niet zo is, zal eerst een planologisch besluit (wijziging bestemmingsplan of afwijking van het bestemmingsplan door middel van een omgevingsvergunning) genomen moeten worden. Alle gevolgen die het bouwplan heeft voor de fysieke leefomgeving worden dan onderzocht. Denk aan aspecten van geluid, water, natuur, verkeer en parkeren. Hiervoor gelden specifieke regels, waaraan voldaan moet worden. VBTM begeleidt u naar het gewenste resultaat. Ook wordt beoordeeld of het plan voldoet aan de eisen van het bouwbesluit, de bouwverordening en de eisen van welstand.

Privaatrechtelijke obstakels

Privaatrechtelijke belemmeringen kunnen bij de realisatie van uw bouwplan ook een rol spelen. Heeft u bijvoorbeeld voor bepaalde werkzaamheden de toestemming van uw buurman nodig en blijven al zijn rechten ongeschonden?  VBTM adviseert over de voor u juiste strategie.

Vergoeding planschade

VBTM is thuis in het actuele omgevingsrecht en kan u adviseren over de juridische haalbaarheid van uw plannen. Wij kunnen u ook bijstaan in bestuursrechtelijke procedures, bijvoorbeeld als een vergunning ten onrechte niet wordt verleend of een derde belanghebbende bezwaar maakt tegen uw bouwplannen. Ook stellen wij overeenkomsten op en voeren wij procedures over de vergoeding van planschade.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten
Gemeenten krijgen meer invloed op samenstelling woningvoorraad

Op dit moment is er een grote behoefte aan huurwoningen in het middensegment. Het kabinet probeert nu door middel van een breed pakket aan maatregelen het aanbo...

1 maart 2017

Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen aan Tweede Kamer aangeboden

In februari 2017 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Tweede Kamer. Er dient nog nadere praktische invulling te worden gegeven aan een...

10 mei 2017

Cursus Omgevingsrecht bij nieuwbouw en transformatie

Aedes, Kjenning en VBTM hebben de krachten gebundeld in de Bouwrecht Academie om u de beste opleidingen op het gebied van bouwrecht te kunnen bieden. Sinds kort...

24 mei 2017

Actualisering van de UAV-GC 2005 in 2018

In 2018 is de tweede fase in de actualisering van de UAV-GC 2005 aangebroken. Wat is op dit moment de stand van zaken en hoe ziet het verdere traject er uit?Nad...

22 januari 2018

Huurverhoging 2016

Recentelijk is de jaarlijkse circulaire verschenen, waarin het huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 is vastgelegd. Evenals vorig ...

26 februari 2016

Wijziging woningwaarderingsstelsel per 1 oktober 2016

Per 1 oktober 2016 is het woningwaarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte opnieuw gewijzigd. Deze aanpassing is bedoeld om de totstandkoming van een midde...

31 oktober 2016