Algemene voorwaarden

Artikel I - Definities

 1. VBTM:
  Van Breevoort & Ter Meulen Advocaten betekent zowel de besloten vennootschap Van Breevoort & ter Meulen Advocaten BV, alsmede met haar verbonden (beroeps) vennootschappen, alle aan haar kantoor verbonden advocaten en overige medewerkers en ieder die door VBTM wordt ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of nalaten VBTM aansprakelijk kan zijn.
 2. Opdracht: de aanvaarding van de opdracht door of namens VBTM.
  Op iedere opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Cliënt: degene ten behoeve van wie werkzaamheden worden verricht.
 4. Opdrachtgever: indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan VBTM toekomt.

Artikel 2 - Uitvoering van de opdracht

 1. Aanvaarding door of namens VBTM van een aanbod van een Cliënt of Opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de Cliënt of Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die algemene voorwaarden. 
 2. VBTM bepaalt de wijze waarop en de persoon door wie de opdracht wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.
 3. VBTM zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren met de zorgvuldigheid die van een redelijk handelend beroepsbeoefenaar mag worden verwacht. VBTM kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 4. Bij het inschakelen van derden zal VBTM  steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VBTM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. VBTM gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever/cliënt te aanvaarden.
 5. De opdrachtgever/cliënt vrijwaart VBTM tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever/cliënt  verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van VBTM.
 6. Ongeacht door wie van de aan VBTM verbonden advocaten of overige medewerkers een opdracht wordt aanvaard of uitgevoerd, geldt uitsluitend VBTM als opdrachtnemer. 
 7. Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillencommissie advocatuur van toepassing. 

Artikel 3 - Geheimhouding

 1. VBTM is verplicht tot geheimhouding van alle bijzonderheden van de door haar behandelde zaken, waaronder begrepen de persoon van de cliënt, de aard en de omvang van diens belangen.

Artikel 4 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de voortbrengselen van de geest die VBTM bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt komen toe aan VBTM.
 2. Het is de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBTM niet toegestaan deze, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 5 - Honorarium

 1. VBTM komen toe honorarium en verschotten.
 2. Verschotten zijn:
  Vergoedingen van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten en deurwaarderskosten.
 3. Cliënt is aan VBTM een honorarium verschuldigd berekend zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
  Bij gebreke daarvan wordt het honorarium berekend uitgaande van het basisuurtarief dat jaarlijks door VBTM wordt vastgesteld en op aanvraag bij haar verkrijgbaar is. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 4. VBTM is gerechtigd het uurtarief jaarlijks te verhogen met ingang van de eerste dag van elk kalenderjaar.
 5. VBTM kan het uurtarief voorts te allen tijde verhogen afhankelijk van factoren als het belang van de zaak, het gevraagde specialisme en de vereiste spoed.

Artikel 6 - Declaraties

 1. VBTM is gerechtigd een voorschot op het haar toekomende honorarium te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken.
 2. Dit voorschot wordt met de declaratie verrekend.
 3. Indien enige declaratie niet binnen de termijn van art. 7.1 wordt voldaan is VBTM gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft.
 4. VBTM is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
 5. VBTM is gerechtigd haar werkzaamheden tussentijds te declareren.

Artikel 7 - Betaling

 1. Declaraties dienen te zijn betaald uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever/cliënt in verzuim is en de wettelijke (handels)rente verschuldigd zal zijn.
 2. Indien opdrachtgever/cliënt een uit hoofde van de opdracht of uit andere hoofde verschuldigd bedrag niet volledig en stipt op de vervaldag voldoet, dan verkeert deze  direct vanaf de vervaldag in verzuim en is deze  vanaf die dag de wettelijke rente verschuldigd. 
 3. Daarnaast is de opdrachtgever/cliënt die conform lid 2 in verzuim verkeert en die een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf, een vergoeding verschuldigd voor de redelijke incassokosten, zulks met inachtneming van artikel 6:96, leden 2 tot en met 6, van het Burgerlijk Wetboek. De hoogte van de verschuldigde incassokosten wordt berekend conform artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij tenminste het aldaar opgenomen minimumbedrag verschuldigd zal zijn.
 4. Is een opdrachtgever/cliënt  die conform lid 2 in verzuim verkeert, geen natuurlijk persoon zoals bedoeld in lid 3, dan is deze partij in afwijking van lid 3 direct vanaf het intreden van verzuim een vergoeding verschuldigd voor de buitengerechtelijke incassokosten, welke 15% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt met een minimum van € 75,--. 

Artikel 8 - Derdengelden

 1. Gelden die VBTM ten behoeve van de cliënt ontvangt worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Van Breevoort & Ter Meulen Advocaten.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. VBTM heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten voor haar advocaten en overige medewerkers voor alle diensten die worden verricht.
 2. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 3. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de advocaat geldt de beperking niet.
 4. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij VBTM.

Artikel 10 - Archivering

 1. VBTM zal haar dossiers bewaren gedurende een termijn van vijf jaar, aanvangende nadat de werkzaamheden zijn beëindigd.
 2. Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Artikel 11 - Interne klachtprocedure

 1. In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
 • a) klacht: een schriftelijke (per email of per brief) uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • b) klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • c) klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

            - De klachtenfunctionaris is mevrouw mr. G.S. Geurts, advocaat.

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen VBTM Advocaten en de cliënt.
 2. Een klacht waarmee een cliënt VBTM benadert, wordt doorgeleid naar de advocaat van VBTM die is belast met de uitvoering van deze interne klachtprocedure, die daarmee optreedt als Klachtenfunctionaris.
 3. Door de Klachtenfunctionaris, dan wel een door de Klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, wordt degene over wie is geklaagd in kennis gesteld van de ingediende Klacht.
 4. De Klachtenfunctionaris, dan wel een door de Klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, stelt de Klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een (nadere) toelichting te geven op de Klacht.
 5. De Klachtenfunctionaris, dan wel een door de Klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, tracht met de Klager tot een oplossing te komen, al dan niet in samenwerking met degene over wie is geklaagd.
 6. De Klachtenfunctionaris, dan wel een door de Klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, handelt de klacht af binnen een maand na ontvangst van de Klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de Klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de Klacht wordt gegeven.
 7. De Klachtenfunctionaris, dan wel een door de Klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, stelt de Klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de al dan niet gegrondheid van de Klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 8. De Klachtenfunctionaris, de door de Klachtenfunctionaris aangewezen persoon zoals bedoeld in dit artikel en degene over wie is geklaagd nemen bij de behandeling van de Klacht geheimhouding in acht.
 9. De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de Klacht.
 10. De Klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de Klacht.
 11. De Klachtenfunctionaris, dan wel een door de Klachtenfunctionaris daartoe aangewezen persoon, houdt de Klager op de hoogte over de afhandeling van de Klacht en houdt het klachtdossier bij.

U kunt de algemene voorwaarden van VBTM Advocaten hier downloaden.