Algemene voorwaarden

Art.1 Algemeen

 1. VBTM: Van Breevoort & ter Meulen advocaten BV (hierna: VBTM) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap. Alle opdrachten en andere overeenkomsten worden (geacht te zijn) aangegaan met deze vennootschap, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Opdracht: een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij VBTM de opdrachtnemer is. Op iedere opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Opdrachtgever: de (contracts-)partij met wie VBTM de overeenkomst van opdracht is aangegaan.

Art. 2 Uitvoering van de opdracht

 1. Aanvaarding door of namens VBTM van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die algemene voorwaarden. 
 2. VBTM bepaalt de wijze waarop en de persoon door wie de opdracht wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.
 3. VBTM zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren met de zorgvuldigheid die van een redelijk handelend beroepsbeoefenaar mag worden verwacht. VBTM kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 4. Bij het inschakelen van derden zal VBTM steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VBTM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. VBTM gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart VBTM tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van VBTM.
 6. Ongeacht door wie van de aan VBTM verbonden advocaten of overige medewerkers een opdracht wordt aanvaard of uitgevoerd, geldt uitsluitend VBTM als opdrachtnemer. 

Art. 3 Geheimhouding

 1. VBTM is verplicht tot geheimhouding van alle bijzonderheden van de door haar behandelde zaken, waaronder begrepen de (persoon van de) opdrachtgever, de aard en de omvang van diens belangen.

Art. 4 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de voortbrengselen van de geest die VBTM bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt komen toe aan VBTM.
 2. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBTM niet toegestaan deze, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Art. 5 Honorarium

 1. Aan VBTM komen toe honorarium en verschotten.
 2. Verschotten zijn: vergoedingen van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten en deurwaarderskosten.
 3. Opdrachtgever is aan VBTM een honorarium verschuldigd berekend zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Bij gebreke daarvan wordt het honorarium berekend uitgaande van het basisuurtarief dat jaarlijks door VBTM wordt vastgesteld en op aanvraag bij haar verkrijgbaar is. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 4. VBTM is gerechtigd het uurtarief jaarlijks te verhogen met ingang van de eerste dag van elk kalenderjaar.
 5. VBTM kan het uurtarief voorts te allen tijde verhogen afhankelijk van factoren als het belang van de zaak, het gevraagde specialisme en de vereiste spoed.

Art. 6 Declaraties

 1. VBTM is gerechtigd een voorschot op het haar toekomende honorarium te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken.
 2. Dit voorschot wordt met de declaratie verrekend.
 3. Indien enige declaratie niet binnen de termijn van art. 7.1 wordt voldaan is VBTM gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft.
 4. VBTM is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
 5. VBTM is gerechtigd haar werkzaamheden tussentijds te declareren.

Art. 7 Betaling

 1. Declaraties dienen te zijn betaald uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is en de wettelijke (handels)rente verschuldigd zal zijn.
 2. Indien opdrachtgever een uit hoofde van de opdracht of uit andere hoofde verschuldigd bedrag niet volledig en stipt op de vervaldag voldoet, dan verkeert deze direct vanaf de vervaldag in verzuim en is deze vanaf die dag de wettelijke rente verschuldigd. 
 3. Daarnaast is de opdrachtgever die conform lid 2 in verzuim verkeert en die een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf, een vergoeding verschuldigd voor de redelijke incassokosten, zulks met inachtneming van artikel 6:96, leden 2 tot en met 6, van het Burgerlijk Wetboek. De hoogte van de verschuldigde incassokosten wordt berekend conform artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij tenminste het aldaar opgenomen minimumbedrag verschuldigd zal zijn.
 4. Is een opdrachtgever die conform lid 2 in verzuim verkeert, geen natuurlijk persoon zoals bedoeld in lid 3, dan is deze partij in afwijking van lid 3 direct vanaf het intreden van verzuim een vergoeding verschuldigd voor de buitengerechtelijke incassokosten, welke 15% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt met een minimum van € 75,--. 

Art. 8 Derdengelden

 1. Gelden die VBTM ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Van Breevoort & Ter Meulen Advocaten.

Art. 9 Aansprakelijkheid

 1. VBTM heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzek-ering gesloten voor haar advocaten en overige medewerkers voor alle diensten die worden verricht.
 2. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 3. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de advocaat geldt de beperking niet.
 4. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij VBTM.

Art. 10 Archivering

 1. VBTM zal haar dossiers bewaren gedurende een termijn van zeven jaar, aanvangende nadat de werkzaamheden zijn beëindigd.
 2. Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Art 11 Interne klachtprocedure

 1. VBTM beschikt over een interne klachtenregeling die van toepassing is op alle overeenkomsten tussen VBTM en de opdrachtgever. De regeling is terug te vinden op de VBTM-website via https://www.vbtm.nl/klachtenregeling. Desgewenst verstrekt VBTM aan de opdrachtgever op diens verzoek een papieren exemplaar.
 2. Klachten/geschillen die via deze klachtenprocedure niet kunnen worden opgelost, kunnen vervolgens worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Art. 12 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

 1. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is VBTM verplicht in bepaalde gevallen een cliëntenonderzoek te verrichten, voordat zij een opdracht kan aanvaarden. In dat kader wordt onder andere de identiteit van de cliënt (opdrachtgever), de eventuele vertegenwoordiger en de UBO geverifieerd op basis van door VBTM verzamelde en verwerkte (persoons)gegevens.
 2. Daarnaast is VBTM gehouden om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Kort gezegd is een (voorgenomen) transactie ‘ongebruikelijk’ als die te maken kan hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme. Als VBTM hiervan een melding doet, mag volgens de wet de opdrachtgever daarover niet worden ingelicht. Als het cliëntenonderzoek niet kan worden afgerond én er aanwijzingen zijn voor witwassen of het financieren van terrorisme, dan is VBTM ook verplicht om dit te melden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl) en de FIU (www.fiu-nederland.nl).
 3. De opdrachtgever vrijwaart VBTM tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een in verband met de betreffende opdracht gedane melding in het kader van de Wwft, ook als die melding niet terecht was, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van VBTM.

Art. 13 Privacy (AVG)

In ons privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Het meest recente privacy statement kunt u terugvinden op onze website www.VBTM.nl via de link [Privacy Statement] onderaan de webpagina.

Art. 14 Wijzigingen

VBTM is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever schriftelijk bericht.

Art. 15 Rechts- en forumkeuze

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en VBTM wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en VBTM voortvloeien, kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter

U kunt de algemene voorwaarden van VBTM Advocaten hier downloaden.