Disclaimer

Deze website bevat algemene informatie over de juridische dienstverlening van VBTM Advocaten en daarnaast algemene informatie over (actuele) juridische onderwerpen. Doordat het om algemene informatie gaat is er geen sprake van een op maat gemaakt juridische of ander professioneel advies. De verstrekte informatie kan als zodanig dan ook nimmer worden gebruikt.

VBTM neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het onderhouden en samenstellen van de op deze website verstrekte informatie, maar zij kan niet garanderen dat de informatie altijd volledig, juist en up to date is. VBTM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van of het beroepen op de verstrekte informatie, dan wel het op basis daarvan verrichten van handelingen, tenzij aan de zijde van VBTM sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van VBTM en van derden rusten. Teksten, foto's en de grafische vormgeving van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van VBTM, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.