Privacy Statement

Algemeen

‘VBTM Advocaten’ en ‘VBTM’ zijn de handelsnamen van de besloten vennootschap Van Breevoort en Ter Meulen Advocaten B.V., statutair gevestigd te Best en met vestigingen in Rotterdam, Utrecht en Best, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17123888.

VBTM respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens VBTM verwerkt.

Dit privacy statement is gebaseerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten ter beschikking gestelde model.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

VBTM is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van haar dienstverlening. De contactgegevens zijn:

VBTM Advocaten
info@vbtm.nl
www.vbtm.nl

Utrecht
Herculesplein 42
Postbus 14113
3508 SE Utrecht

Rotterdam
Boompjes 252
Postbus 23498
3001 KL Rotterdam

Nijmegen
Takenhofplein 3
6538 SZ Nijmegen 

VBTM verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

VBTM Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, zoals het geven van adviezen, het voeren van procedures en het verrichten van overige juridische werkzaamheden;
 • facturering, debiteuren- en crediteurenadministratie, waaronder het treffen van incassomaatregelen;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, onder meer het naleven van (identificatie)verplichtingen die volgen uit de Advocatenwet c.a. en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme;
 • communicatie met opdrachtgevers, wederpartijen en andere bij het dossier betrokken partijen;
 • marketingactiviteiten en relatiebeheer, waaronder het versturen van nieuwsbrieven;
 • werving en selectie (waaronder sollicitaties).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

VBTM Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening:

 • Identificerende gegevens waarvan verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden die hiervoor benoemd zijn. Hierbij gaat het om gegevens zoals naam, functie, titel, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, foto/beeldmateriaal, IP-adressen, browsergegevens en (klik)gedrag op onze website;
 • De inhoud van dossiers, zoals correspondentie, processtukken, adviezen, verslagen en uiteenlopende stukken die verband houden met de een aan ons verstrekte opdracht tot juridische dienstverlening. In voorkomende gevallen worden daarbij bijzondere persoonsgegevens of strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • Financiële gegevens waarvan verwerking noodzakelijk voor de doeleinden die hiervoor benoemd zijn. Het gaat hierbij om gegevens zoals bankrekeningnummer en betaalgegevens.

Deze gegevens kunnen wij van betrokkenen zelf hebben verkregen of via derden, zoals via onze opdrachtgevers, via gerechtelijke instanties of via wederpartijen of hun advocaten/gemachtigden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

VBTM verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst met betrekking tot juridische dienstverlening;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang van VBTM of derden, waaronder begrepen de cliënten van VBTM.

Delen van persoonsgegevens met derden

VBTM deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor haar dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan of het inschakelen van een andere derde partij in opdracht van VBTM, zoals een IT-leverancier. Ook delen wij persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met wederpartijen en hun advocaten/gemachtigden. Tenslotte kan VBTM persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met een partij die in opdracht en ten behoeve van VBTM uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die partij eveneens gehouden is tot zorgvuldige omgang met de te verwerken persoonsgegevens. Door VBTM ingeschakelde derde partijen, die als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, gerechtsdeurwaarder of ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

VBTM hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval VBTM gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal VBTM in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

VBTM bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken en in overeenstemming met wettelijke bewaarplichten.

Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij VBTM aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten, prevalerende rechten van derden en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

info@vbtm.nl

of per post aan:

VBTM Advocaten
t.a.v. P. Hoogteyling
Postbus 14113
3508 SE UTRECHT

U dient een verzoek als hiervoor bedoeld duidelijk en gemotiveerd aan ons voor te leggen. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij om u afdoende te identificeren. VBTM neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media en website

Op de website van VBTM (www.vbtm.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn. VBTM Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

VBTM houdt gebruiksgegevens bij van haar website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door VBTM verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van VBTM te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van VBTM op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van VBTM maakt ook gebruik van analytische cookies om het gebruik van onze website te analyseren en de website te verbeteren en, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Daarvoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van VBTM geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. VBTM heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

VBTM heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de

website www.vbtm.nl gepubliceerd; op deze website is te allen tijde de meest recente versie van deze privacy statement te vinden. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en klachten

Bij vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen op de volgende wijze:

info@vbtm.nl

of per post aan:

VBTM Advocaten
t.a.v. P. Hoogteyling
Postbus 14113
3508 SE UTRECHT

Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw klacht behandelen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De huidige versie van dit privacy statement is op 22-07-2020 vastgesteld.