Aanpassingswet WNT door Eerste Kamer aangenomen

Vorige week dinsdag 17 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de Aanpassingswet WNT aangenomen. De Aanpassingswet WNT treedt met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2013 in werking.


De wijzigingen in de WNT op grond van de Aanpassingswet hebben allereerst betrekking op het niet meer vallen onder de WNT van de tot algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Voor meer dan voor 50% van overheidswege gesubsidieerde instellingen gelden twee extra eisen om onder de WNT te vallen.
Daarnaast bevat de Aanpassingswet enkele technische verbeteringen van de WNT. Deze zien onder meer op een verduidelijking van het begrip topfunctionaris. Uit de toelichting blijkt dat dit begrip zich ook kan uitstrekken tot leden van het centraal management- of directieteam, waarin beslissingen voor de gehele rechtspersoon genomen worden.
Onder bezoldiging in de huidige WNT vielen de door de werkgever verschuldigde sociale verzekeringspremies. De hoogte hiervan kan niet door de werkgever beïnvloed worden nu de premies worden ingehouden op het bruto salaris. Aangezien de sociale premies geen invloed hebben op de maximum bezoldiging zijn de sociale premies uit het bezoldigingsbegrip geschrapt.


Het begrip dienstverband (arbeidsovereenkomst of aanstelling) is vervangen door het begrip dienstbetrekking. De definitie luidt nu dat hieronder een dienstbetrekking of fictieve dienstbetrekking valt in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964. Hiermee wordt bereikt dat de WNT tevens van toepassing is in het geval de functie van topfunctionaris gedurende meer dan zes maanden in een periode van achttien maanden wordt vervuld, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst of aanstelling (ad interim).

Poppe Merkus

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten