Aanscherping en uitbreiding van de reikwijdte van de maximumnorm van de WNT

In zijn brief van 10 juli 2013 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft minister Plasterk meegedeeld dat de regering het voornemen heeft om de maximumnorm van de WNT (de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) aan te scherpen. De maximumnorm zal daartoe verlaagd worden van 130 procent naar 100 procent van een ministerssalaris. Daarnaast zal deze norm niet alleen gaan gelden voor topfunctionarissen, zoals nu nog het geval is, maar ook voor alle medewerkers in de publieke en semipublieke sector. Minister Plasterk zal daartoe twee afzonderlijke wetsvoorstellen indienen om tot aanpassing van de WNT te komen.

Het eerste wetsvoorstel is gericht op verlaging van de maximumnorm voor topfunctionarissen. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel op 1 januari 2015 in werking treedt. Het tweede wetsvoorstel richt zich op de uitbreiding van de reikwijdte van de maximumnorm van de WNT naar alle medewerkers in de publieke en semipublieke sector. Dit wetsvoorstel zou uiterlijk op 1 januari 2017 in werking moeten treden.

Het concept wetsvoorstel dat gericht is op verlaging van de maximumnorm zal na de zomer voor consultatie aan diverse organisaties voorgelegd worden alvorens het wetsvoorstel zal worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Poppe Merkus

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten