Aanvullingen wetsvoorstel Modernisering verlof en arbeidstijden

Het in augustus 2011 ingediende wetsvoorstel Modernisering regelingen verlof en arbeidstijden kent al aanpassingen voor het opnemen van ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en kort- en langdurend zorgverlof. Gelet op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen wordt verwacht dat werknemers in toenemende mate zorgtaken en werk moeten combineren. Tegelijkertijd wil het kabinet de arbeidsparticipatie - van met name vrouwen - laten toenemen en in ieder geval voorkomen dat werknemers er voor kiezen om minder te gaan werken of zelfs te stoppen met werken als zij werk en (meer) zorg moeten combineren. Een andere zorg is de uitval van werknemers door ziekte als gevolg van overbelasting.

Blijkens de brief van 12 december 2013 van minister Asscher ligt het in eerste instantie op de weg van de werkgever en werknemer om maatwerkafspraken te maken over een goede verdeling van werk en zorg. Daarnaast vervullen de sociale partners een sleutelrol in het maken van cao-afspraken. Om een meer evenredige zorgtaakverdeling tussen mannen en vrouwen te bevorderen heeft de Minister nog een aantal aanvullende regelingen voorgesteld. Aan het pakket van de voorgestelde wetsaanpassingen wordt daarom toegevoegd:

  • de uitbreiding van het vaderverlof: naast de twee dagen kraamverlof heeft de vader aanspraak op drie dagen onbetaald verlof, dat de werkgever niet mag weigeren;
  • het recht op langdurend zorgverlof gaat straks gelden voor alle vormen van noodzakelijke zorg;
  • de verruiming van de kring van zorgbehoevenden: behalve de partner, kind of ouder, kan straks een vriend of bekende zorgverlof opnemen.

Een nadere uitwerking van de verlofvormen zal in de komende maanden moeten plaatsvinden. Of alle ingediende wijzigingen ingaan en per wanneer is nog niet bekend.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Gabriëlle Gijsberts.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten