Achtergelaten inboedel

Veel gemeenten wijzigen hun beleid waardoor het voortaan de verantwoordelijkheid van de huurder of de verhuurder is om te zorgen voor de afvoer en opslag van de inboedel die bij een ontruiming in de woning wordt aangetroffen. Dienen corporaties er altijd voor te zorgen dat de door de huurder achtergelaten inboedel wordt opgeslagen?

De aanleiding
Een huurwoning is wegens een huurachterstand na een verstekvonnis door de corporatie ontruimd. De door de huurster achtergelaten inboedel is niet opgeslagen, maar naar de vuilnisbelt afgevoerd.

Het geschil
De voormalige huurster van de woning en eigenaresse van de inboedel is het daar niet mee eens en stelt de woningstichting aansprakelijk voor de verloren gegane inboedel. De huurster stelt zich op het standpunt dat er in onvoldoende mate sprake was van daden waaruit de wil om de in de woning achtergebleven inboedel prijs te geven, zou zijn gebleken. Zowel de kantonrechter als het gerechtshof is het niet met de huurster eens.

De uitspraak
Het gerechtshof in Den Haag stelt op 22 december 2006 dat aan de formaliteiten om tot ontruiming over te gaan, is voldaan. Het gerechtshof oordeelt vervolgens dat de in de algemene voorwaarden opgenomen bepaling, dat ‘na beëindiging van de overeenkomst de door de huurder in het gehuurde achtergelaten goederen vervallen aan de verhuurder en dat deze op kosten van de huurder worden verwijderd zonder dat de verhuurder tot een vergoeding verplicht is’, het vermoeden rechtvaardigt dat de huurster geen prijs meer stelde op de achtergelaten goederen. De omstandigheid dat de huurster tevens voor de gemeente een afstandsverklaring had ondertekend, levert daarnaast een extra aanwijzing op. Het gerechtshof oordeelt dat alleen sprake kan zijn van onrechtmatig handelen als de corporatie de huurster niet de gelegenheid zou hebben gegeven, ofwel haar ten tijde van de ontruiming zou hebben belet, om alsnog goederen uit de woning mee te nemen.

Het gevolg
Uit deze overweging van het gerechtshof in Den Haag kan worden afgeleid dat corporaties niet altijd de door de huurder achtergelaten inboedel hoeven op te slaan. Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de werking van dit arrest beperkt is. Ten eerste moet het gaan om algemene voorwaarden die op de huurovereenkomst van toepassing zijn. Pas sinds enkele jaren is in de meeste algemene voorwaarden een dergelijke bepaling opgenomen. Ten tweede gaat het vooralsnog om één arrest, zodat nog niet kan worden gesproken over een vaste lijn in de rechtspraak.

Thessie de Groot

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 5/2008.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten