Als uw huurder dwars ligt bij herstel

Als verhuurder bent u verplicht om op verzoek van de huurder gebreken aan het gehuurde te herstellen. Dat lijkt lekker overzichtelijk, maar het komt in de praktijk nog wel eens voor dat een huurder wel roept dat er een gebrek aanwezig is in zijn woning, maar vervolgens als het er op aan komt niet meewerkt aan herstel of allerhande aanvullende eisen stelt.

Recentelijk behandelde ik twee rechtszaken waarin dit speelde. Er was in beide gevallen sprake van een gebrek en de huurders vorderden herstel en huurprijsvermindering. In het eerste geval bleek herstel door de verhuurder echter gehinderd te worden omdat de huurder de plek waar de herstelwerkzaamheden plaats moesten vinden niet voldoende toegankelijk had gemaakt. Nadat de aannemer hierop moest vertrekken zonder dat het gebrek herstel was, liet de huurder vervolgens na om een nieuwe afspraak te maken. In het tweede geval kon de verhuurder niet overgaan tot herstel omdat de huurder daar pas de gelegenheid voor wilde geven indien de verhuurder ook nog allerhande andere eisen inwilligde, zoals het verzorgen van vervangende huisvesting.

In beide gevallen maakte de rechter korte metten met de vordering van de huurder. In het eerste geval oordeelde de kantonrechter te Maastricht dat er weliswaar sprake was geweest van een gebrek, maar dat het voortduren daarvan aan de huurder te wijten was. Strikt genomen was het dus vanaf dat moment geen gebrek meer in de zin van de wet. Nadat de aannemer de eerste keer onverrichter zake moest vertrekken was een huurprijsvermindering daarom niet meer aan de orde. In het tweede geval kwam de kantonrechter te Gouda tot het oordeel dat de huurder, door ten onrechte aanvullende eisen aan het herstel te stellen, zelf in verzuim was. Een huurder is immers wettelijk verplicht om de verhuurder in de gelegenheid te stellen dringende werkzaamheden uit te voeren. Dit verzuim van de huurder betekende dat die geen aanspraak kon maken op een veroordeling tot herstel en huurprijsvermindering.

Conclusie: als verhuurder bent u weliswaar verplicht om op verzoek van de huurder gebreken te herstellen, maar ook de huurder zelf is niet zonder plichten: hij is verplicht om gelegenheid te bieden de herstelwerkzaamheden uit te voeren en mag daarnaast geen onredelijke eisen aan het herstel stellen. Als de huurder die verplichtingen niet nakomt, kan hij zijn rechten op bijvoorbeeld huurprijsvermindering verspelen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Rogier Goeman.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten