Buitengerechtelijke vernietiging huurovereenkomst op grond van dwaling wegens omzeiling inkomenseisen

Sinds de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (regeling DAEB) van kracht is, is het huishoudinkomen van toekomstige huurders van groot belang voor de vraag of zij in aanmerking komen voor een huurwoning. Woningcorporaties moeten namelijk 90% van hun sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een huishoudinkomen van maximaal € 34.229,00 (peil 1 januari 2013). Daarnaast hebben veel woningcorporaties beleid opgesteld op grond waarvan zij geliberaliseerde huurwoningen in het goedkope segment enkel verhuren aan huurders met een huishoudinkomen tussen bijvoorbeeld € 34.229,00 en € 44.000,00. Andere grenzen zijn uiteraard ook denkbaar. Tot het huishoudinkomen behoren de inkomens van de meerderjarige bewoners van de woning, meerderjarige kinderen niet meegeteld. Het uitgangspunt voor de toetsing van het huishoudinkomen zijn doorgaans een definitieve aanslag inkomstenbelasting of IB60-formulier over één van de twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de huurovereenkomst ingaat.

Deze strenge toewijzingsregels kunnen ertoe leiden dat aspirant huurders de woningcorporatie onjuist of niet volledig informeren over hun gezinssamenstelling en het daarmee samenhangende huishoudinkomen. Zo kan het gebeuren dat woningen worden aangeboden aan huurders die – zo blijkt dan achteraf – daar op grond van de inkomenseisen eigenlijk niet voor in aanmerking komen. Dit is uiteraard zeer onwenselijk. Woningcorporaties die hiermee geconfronteerd worden, hebben de juridische mogelijkheid om een op deze wijze tot stand gekomen huurovereenkomst buitengerechtelijk te vernietigen op grond van dwaling, waarna een procedure tot ontruiming kan worden opgestart.

Het verdient aanbeveling om in de huurovereenkomst een extra bepaling op te nemen waarin de huurder verklaart dat de door hem verstrekte gegevens betreffende zijn gezinssamenstelling en huishoudinkomen correct zijn en waarin voorts wordt opgenomen dat de verhuurder een procedure zal opstarten indien mocht blijken dat er onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn verstrekt.

Indien u over deze kwestie vragen en/of opmerkingen heeft of behoefte heeft aan juridische ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met mr. G.S. Geurts.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten