Compensatie transitievergoeding bij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Al eerder hebben wij u op onze website geïnformeerd over de situatie waarin werkgever en werknemer verkeren bij arbeidsongeschiktheid die langer duurt dan twee jaar. De werkgever mag dan immers de arbeidsovereenkomst beëindigen, maar doet dit vaak niet, omdat hij dan tegen het betalen van de transitievergoeding aanloopt 1.

welke-ontslaggrond-aan-te-voeren.jpg

Hierdoor blijft de arbeidsovereenkomst vaak in stand: het zogenaamde “slapende dienstverband”. Op grond van de rechtspraak is van een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever bij het slapend houden van de arbeidsovereenkomst geen sprake. Ondertussen ontvangt de arbeidsongeschikte werknemer echter geen transitievergoeding terwijl arbeidsongeschikte werknemers deze vergoeding juist kunnen inzetten voor het vinden van een andere baan.

Compensatie transitievergoeding via UWV

Minister Asscher wil aan deze situatie een einde maken en heeft hiertoe recent een wetsvoorstel ingediend. Dit wetsvoorstel treedt naar verwachting op 1 januari 2018 in werking, maar zal eerst nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten. Samengevat komt het wetsvoorstel erop neer dat er voor werkgevers geen beletsel meer is om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen. De werkgever dient weliswaar nog steeds een transitievergoeding te betalen, maar wordt voor de (in beginsel) volledige kosten van de transitievergoeding gecompenseerd. Deze compensatie zal door het UWV worden verstrekt vanuit het Algemene werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat wel een verhoging van de uniforme premie tegenover. Wat bijzonder is aan dit wetsvoorstel is dat de regering deze maatregel met terugwerkende kracht wil invoeren, namelijk tot 1 juli 2015. Hierdoor kunnen ook werkgevers die wel al de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer voor 1 januari 2018 hebben beëindigd en tevens een transitievergoeding hebben betaald, aanspraak maken op de compensatieregeling. 

Uit het wetsvoorstel blijkt verder dat er geen onderscheid wordt gemaakt naar aard dienstverband of de wijze van beëindiging. Deze regeling heeft dus ook betrekking op het betalen van een transitievergoeding bij het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer op de einddatum ziek is. Ook ziet de regeling op arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde of bepaalde tijd die vanwege het niet langer kunnen verrichten van de bedongen arbeid worden opgezegd of ontbonden, dan wel met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Welke regels precies zullen gelden voor de aanvraag voor een compensatie door de werkgever en het verstrekken hiervan door het UWV, moet nog in een ministeriële regeling worden uitgewerkt. Uiteraard houden wij u over de behandeling van het wetsvoorstel op de hoogte.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Poppe Merkus.

1 Zie onze artikelen van 7 januari 2016 en 25 juli 2016.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten