Coördinatie van vergunningen

Voor de bouwpraktijk is het van belang dat de bouw van een project tijdig kan starten. Daarvoor is nodig dat tijdig over een (onherroepelijke) bouwomgevingsvergunning beschikt kan worden. Zeker als een bouwproject in strijd is met het geldende bestemmingsplan, kan dat wel eens lastig zijn. Er is in dat geval immers naast de bouwomgevingsvergunning ook een planologische beslissing nodig die de strijdigheid met het bestemmingsplan moet opheffen. Dat kan op een aantal manieren.

Er kan bijvoorbeeld voor worden gekozen eerst het bestemmingsplan te wijzigen. Na de inwerkingtreding daarvan kan vervolgens de bouwomgevingsvergunning worden aangevraagd en verleend. Het voordeel daarvan is dat eerst duidelijkheid wordt verkregen over de planologische haalbaarheid van het bouwplan voordat het bouwplan tot het niveau van de bouwaanvraag moet worden uitgewerkt. Dat kan aanzienlijke kosten schelen als blijkt dat het bouwplan planologisch geen doorgang kan vinden. Het nadeel daarvan is echter dat de bouwomgevingsvergunning na de bestemmingsplanprocedure zelf ook een procedure moet doorlopen waartegen belanghebbenden bezwaar en (hoger) beroep kunnen aantekenen. Het bouwplan doorloopt dan dus twee procedures; eerst die van het bestemmingsplan en daarna die van de bouwomgevingsvergunning. Daarmee kan dus veel tijd gemoeid zijn.

Als ten tijde van de wijziging van het bestemmingsplan het bouwplan voldoende is uitgewerkt om een aanvraag voor een bouwomgevingsvergunning in te dienen, kan door middel van coördinatie van het bestemmingsplan en de bouwomgevingsvergunning de totale proceduretijd worden ingekort. In dat geval doorloopt de bouwomgevingsvergunning dezelfde procedure als het bestemmingsplan als ware zij één en hetzelfde besluit. Dat betekent dat ook de bouwomgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage ligt en dat ook daartegen rechtstreeks beroep open staat bij de Raad van State. Het is daarna niet meer nodig om voor de bouwomgevingsvergunning zelf een procedure te doorlopen. Daarmee kan een aanzienlijke tijdwinst worden geboekt. De gemeente moet dan wel een coördinatiebesluit nemen en het bouwplan moet tot aanvraagniveau zijn uitgewerkt.

Ook andere vergunningen kunnen via een coördinatiebesluit van de gemeente in de bestemmingsplanprocedure mee worden genomen. Daarbij kan gedacht worden aan een kapomgevingsvergunning. Of coördinatie mogelijk en wenselijk is, zal per geval beoordeeld moeten worden. De weg om tijdig over de juiste vergunningen te kunnen beschikken is dan ook maatwerk.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Pieter Kok.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten