Corporaties kunnen schade na politie-inval verhalen

Niet alle huurders gedragen zich netjes. Zijn ze bezig met strafbare feiten in de woning, dan kan het zijn dat de verhuurder moet opdraaien voor de schade die veroorzaakt wordt door een politie inval. Hoe zit dit juridisch?

De politie (of eigenlijk de Staat, want die wordt aangesproken op de schade) neemt nog al eens het standpunt in dat schade als gevolg van een politie inval tot het normale maatschappelijke- of bedrijfsrisico van de verhuurder behoort. In een uitspraak van de Hoge Raad van 2 oktober 2009 (LJN: BJ1708) is al eens al uitgemaakt dat dit standpunt niet juist is: ook rechtmatige politie-invallen behoren niet tot het normale maatschappelijk risico van een verhuurder. Dat betekent dat de volledige schade in beginsel door de Staat moet worden vergoed. Toch gaat dit ook niet altijd op. Soms zijn er omstandigheden die ervoor zorgen dat er, ondanks de aansprakelijkheid van de staat, een lagere schadevergoeding hoeft te worden betaald Van belang daarbij is of de huurder een verwijt valt te maken van de schade. Met andere woorden: of de schade het gevolg is van omstandigheden die aan de huurder kunnen worden toegerekend. In de wet is namelijk opgenomen dat een schadeplicht kan worden verminderd of zelfs geheel kan vervallen indien de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend. De benadeelde is de corporatie aan wiens eigendom schade wordt veroorzaakt. Volgens de wet worden -kort gezegd- de gedragingen van de huurder toegerekend aan de verhuurder omdat de huurder de woning voor de verhuurder in gebruik heeft. Dit is onlangs ook weer bevestigd door een uitspraak van de kantonrechter te Dordrecht van 12 mei 2011 (LJN BQ 5181). De verantwoordelijkheid voor de schade lag voor 100% bij de huurder zelf, zodat de schade ten gevolge van het politie optreden geheel voor rekening van de verhuurder kwam. Uiteraard heeft de verhuurder wel de mogelijkheid om de schade te verhalen op de huurder. Indien de huurder echter geen financiële middelen heeft, zal de verhuurder de schade waarschijnlijk toch voor eigen rekening moeten nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. T.J. de Groot.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten