De informatieplicht van de verhuurder bij NOM-woningen

Zoals ik in mijn artikel ‘De energieprestatievergoeding nader beschouwd’ heb aangegeven, is de energieprestatievergoeding (EPV) gebaseerd op gemiddelde klimaatomstandigheden en een gemiddeld gebruik. De huurder betaalt dus een vast bedrag dat los staat van zijn daadwerkelijke verbruik. Hij ontvangt voor dat vaste bedrag (naast de energie die nodig is voor ruimteverwarming en naast de hulpenergie voor installaties in de woning) een gegarandeerde minimale hoeveelheid energie voor warm tapwater en voor overig persoonlijk gebruik. De huurder die meer apparaten gebruikt, vaker doucht of de verwarming (bijvoorbeeld vanwege een strenge winter) hoger zet dan gemiddeld, moet er rekening mee houden dat hij naast de EPV extra energie moet afnemen van zijn energieleverancier en daarvoor dus een aparte rekening krijgt. Als er een milde winter is of als de huurder zuinig gebruik maakt van de voor hem beschikbare energie, zou hij juist energie kunnen overhouden en via de salderingsregeling geld ontvangen van de energieleverancier. Vanwege de zeer goede isolatie van een nul-op-de-meter woning (NOM-woning), is het overigens de verwachting dat klimatologische omstandigheden minder invloed hebben op het energieverbruik dan gebruikelijk.

vbr-rinh3.jpg

Informatieplicht bij aanvang huurovereenkomst

Om de huurder te beschermen tegen te hoge woonlasten en om inzicht te bieden in de energieprestatie van de woning, is de verhuurder op grond van artikel 5 van het Besluit energieprestatievergoeding huur, verplicht om de huurder bij het overeenkomen van de EPV te informeren over de door de verhuurder gegarandeerde:

  • warmtevraag van de woonruimte;
  • op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor warmte en warm tapwater;
  • op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor het gebruik door de huurder.

Daarnaast dient de verhuurder de huurder te informeren over de gemiddelde klimaatomstandigheden en het gemiddelde energiegebruik waarop de EPV is gebaseerd en de gevolgen voor het energiegebruik, indien hiervan wordt afgeweken.

 Uit de Nota van toelichting behorend bij het Besluit

energieprestatievergoeding huur, volgt dat de verhuurder vrij specifiek dient te zijn bij het informeren van de huurder. De verhuurder doet er goed aan de huurder te informeren over het feit dat bij het bepalen van de warmtevraag van de woning en dus de EPV, is uitgegaan van algemeen geldende eisen, dus van een standaard binnentemperatuur van maximaal 20 graden. Als de huurder bijvoorbeeld door individuele comfortwensen daarvan afwijkt, dan moet de verhuurder de gevolgen daarvan aangeven. Ook zal de verhuurder de huurder moeten informeren over de mogelijke invloed van klimatologische omstandigheden en over de invloed van meer of minder dan gemiddeld gebruik van elektrische apparaten of warm water.

Tussentijdse informatieplicht

Teneinde de huurder zo accuraat mogelijk te informeren over zijn concrete energiegebruik, zodat hij zijn gedrag kan aanpassen ter beperking van dit energiegebruik, is in artikel 4 van het Besluit energieprestatievergoeding huur voorts de verplichting van de verhuurder opgenomen om jaarlijks aan de huurder een overzicht te verstrekken van de energieprestaties van de woning, waarmee minimaal de volgende gegevens inzichtelijk moeten worden gemaakt:

  • de daadwerkelijk opgewekte hoeveelheid energie voor warmte en warm tapwater;
  • de daadwerkelijk opgewekte hoeveelheid energie die ter beschikking staat voor het gebruik door de huurder.


Om deze gegevens inzichtelijk te kunnen maken, moet de woning van individuele meters worden voorzien, waarmee deze gegevens en het energiegebruik van de huurder kunnen worden gemeten. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever daarbij voor ogen heeft dat deze meters zich in de woning bevinden en continu zijn uit te lezen door de huurder.

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt voorts dat de informatieplicht van de verhuurder zich uitstrekt over toekomstige relevante veranderingen in de regelgeving. Als voorbeeld noemt de wetgever mogelijke wijzigingen omtrent de salderingsregeling. Indien de huurder minder energie verbruikt dan de verhuurder garandeert, kan deze vooralsnog worden gesaldeerd (tegen betaling terug geleverd aan het energienet), maar deze salderingsregeling wordt in de toekomst mogelijk gewijzigd.

Download het magazine "RIH editie energieprestatievergoeding"

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten