Deze beginselen van aanbestedingsrecht mag uw corporatie nooit schenden

Recentelijk heeft de Rechtbank Zwolle uitgewezen dat de aanbestedingsfase beheerst wordt door de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Corporaties beseffen vaak onvoldoende dat zij bij het houden van een aanbesteding met deze maatstaven rekening moeten houden. Wat betekent dit in de praktijk?

Gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel
Indien de corporatie een opdracht aanbesteedt (bij meerdere ondernemers een offerte aanvraagt voor de uitvoering van een opdracht), worden de maatstaven van redelijkheid en billijkheid mede ingekleurd door de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel.

Dit houdt in dat de corporatie bij de aanbesteding van een opdracht de door haar “uitgenodigde” ondernemers gelijk dient te behandelen: voor alle mededingers naar de opdracht dienen dezelfde voorwaarden te gelden (gelijkheidsbeginsel). Ook moet de corporatie de aanbestedingsprocedure transparant laten verlopen (transparantiebeginsel).

Duidelijke formulering
De Rechtbank Zwolle heeft met betrekking tot het transparantiebeginsel aangegeven dat alle voorwaarden van de procedure op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze door de aanbesteder moeten zijn geformuleerd. Hierdoor kunnen de inschrijvers de juiste draagwijdte begrijpen en deze op dezelfde manier interpreteren. Dit stelt de aanbesteder in staat om na te gaan of de offertes van de inschrijvers beantwoorden aan de criteria welke op de opdracht van toepassing zijn.

Procedure
In de procedure voor de Rechtbank Zwolle ging het om een zorginstelling die haar gunningscriteria onvoldoende had uitgewerkt om de beoordeling van de offertes op een objectieve en transparante wijze mogelijk te maken. Zo was het onduidelijk hoe de door haar gestelde criteria ten opzichte van elkaar zouden wegen en met welke stukken deze criteria onderbouwd dienden te worden.

Schending van beginsel
In de praktijk zien wij vaak dat ook corporaties, doordat zij niet beseffen dat op de aanbesteding van hun opdrachten eveneens het transparantiebeginsel van toepassing is, onvoldoende inzichtelijk maken op basis van welke criteria de aangevraagde offertes voor gunning in aanmerking komen, met andere woorden: hoe de “uitgenodigde” ondernemers de opdracht in de wacht kunnen slepen. Dit levert een schending van het transparantiebeginsel op.

Onrechtmatig handelen
Indien een corporatie bij het aanbesteden van een opdracht de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht niet in acht neemt, handelt zij onrechtmatig tegenover de inschrijvers en loopt zij het risico dat de hierdoor benadeelde inschrijvers naar de rechter stappen.

Waarborg uw beginselen
Corporaties doen er derhalve verstandig aan om hun aanbestedingsbeleid zo in te richten dat deze algemene beginselen van het aanbestedingsrecht voldoende gewaarborgd zijn.

Rechtbank Zwolle, 27 december 2011, LJN: BV9297

Nadere informatie over dit onderwerp kunt u inwinnen bij de heer mr. S. Engels.

Dit artikel is tevens geplaatst op CorporatieNL. De specialisten van VBTM schrijven regelmatig artikelen voor deze website.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten