Duidelijke criteria voor gunning

Wat is de uitspraak?
Uitgaand van het gunningscriterium de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ kan een corporatie bij aanbesteding van een bouwwerk verschillende sub-gunningscriteria hanteren, zoals prijs, kwaliteit en duurzaamheid. De corporatie kan deze criteria laten meewegen bij de gunning van de opdracht. Uit een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem volgt dat voor alle inschrijvers wel dezelfde criteria moeten gelden. En de criteria moeten duidelijk, precies en ondubbelzinnig geformuleerd zijn, zodat voor de inschrijvers inzichtelijk is onder welke voorwaarden de aanbesteding plaatsheeft.

In de betreffende zaak heeft de aan­besteder het sub-gunningscriterium ‘kwaliteit’ uitgewerkt in een pro­gramma van eisen. Hierin staan voorwaarden waaraan de inschrijvers moeten voldoen en vragen die zij moeten beantwoorden. Bij deze vragen is wel het maximaal te behalen aantal punten vermeld, maar niet volgens welke criteria die punten worden toegekend.

De rechter overwoog dat als duidelijke criteria ontbreken een objectieve en transparante vergelijking van de diverse inschrijvingen onmogelijk is. Dit is een schending van het transparantiebeginsel.

Wat zijn de praktische gevolgen?
Het staat een corporatie in principe vrij om de aanbestedingsprocedure in te richten naar eigen inzichten. Zij moet wel rekening houden met de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht: het gelijkheidsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en het transparantiebeginsel.

Uit deze casus blijkt dat een corporatie het beoordelingsmodel zorgvuldig moet opstellen. Bovendien moeten de puntentellingen en wegingsfactoren vooraf bij de inschrijvers bekend zijn zodat zij hun kansen op gunning vooraf kunnen inschatten en achteraf moet er een goede controle kunnen plaatsvinden. Zonder duidelijke criteria heeft de beoordeling iets willekeurigs.

Voorzieningenrechter, Rechtbank Arnhem 15 juli 2011 LJN BR4958

Sander Engels

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 19/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten