Gedoogplicht bij projectmatig onderhoud

Huurders moeten projectmatig onderhoud door de verhuurder toestaan. Maar moet een huurder ook meewerken als de door de verhuurder aangeboden kleurstelling voor de buitenkozijnen hem niet bevalt en de verhuurder altijd heeft toegestaan dat huurders zelf een kleur aanbrachten?

De aanleiding
Een verhuurder besluit projectmatig onderhoud te verrichten aan het schilderwerk van een woonblok. Tegelijkertijd wil hij meer kleur in de wijk brengen, maar wel op een verantwoorde wijze. Daarom wordt aan de huurders - in overleg met de bewonerscommissie - een kleurenpalet gepresenteerd. Men kan kiezen uit rood, groen, geel of blauw.

Het geschil
Eén huurder weigert een kleurkeuze te maken. Hij vindt de aangeboden kleuren geen gezicht en wil de oude kleur (donkergroen) behouden. Als timmerman meent hij het schilderwerk vakkundig zelf te kunnen uitvoeren. Dat werd in het verleden ook altijd gedoogd. Voor de verhuurder is het maken van een uitzondering onacceptabel. De verhuurder vreest ongewenste precedentwerking omdat hem bekend is dat meer huurders het schilderwerk zelf in een zelf gekozen kleur willen uitvoeren. Als dat gebeurt, heeft de verhuurder geen controle meer op de deugdelijkheid van het schilderwerk en wordt hij belemmerd in zijn verplichting het woonbestand op een kwalitatief verantwoord niveau te houden. Bovendien ontstaat er dan (weer) een ongewenste wildgroei aan kleur.

De uitspraak
Volgens de kantonrechter is het belang van de verhuurder bij een projectmatige aanpak van het onderhoudswerk (waartoe het schilderwerk behoort) op een door hem te bepalen wijze, groter dan het individuele belang van de huurder bij een bepaalde kleurstelling. De vrees voor precedentwerking is terecht, ook omdat inmiddels vier andere huurders een andere kleur op hun kozijnen wilden aanbrengen. De verhuurder heeft weliswaar een gedoogbeleid gevoerd, maar dat doet niet af aan zijn beleidsvrijheid een andere weg in te slaan, mits hij dat doet binnen de grenzen van de redelijkheid. Die grenzen zijn niet overschreden omdat de verhuurder de huurders tijdig en behoorlijk heeft geïnformeerd en overleg heeft gevoerd met de bewonerscommissie.

Het gevolg
Een huurder dient mee te werken aan projectmatig onderhoud, ook al past de uitvoering daarvan niet bij zijn persoonlijke voorkeuren. Daarbij mag een verhuurder afwijken van een eerder gevoerd gedoogbeleid, mits hij in voldoende mate rekening houdt met de belangen van huurders.

Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Hilversum, 14 januari 2009, (nog) niet gepubliceerd

Paul Roks


Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 5/2009.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten