Het belang van de bankverklaring

In de huidige conjunctuur doen corporaties er verstandig aan om zich er reeds ten tijde van de aanbesteding van te verzekeren dat de inschrijver die de werkzaamheden gegund krijgt ook de financiële middelen en positie heeft om de werkzaamheden te kunnen realiseren.

Deze zekerheid wordt in ieder geval geboden indien voor de nakoming van de verplichtingen van de inschrijver een derde (bij voorkeur een bank) financieel garant staat. De aangewezen manier om van een dergelijke garantie op voorhand (voor de contractering) verzekerd te zijn, is door in de aanbestedingsstukken op te nemen dat inschrijvers een verklaring dienen te overleggen van de bank (de zgn. bankverklaring). In deze verklaring geeft de bank aan bereid te zijn om in geval van gunning van de opdracht aan de desbetreffende inschrijver een bankgarantie af te geven conform de in het bestek gestelde eisen.

In het bestek dient dan wel duidelijk opgenomen te zijn dat het om een afroep (´on demand`) bankgarantie gaat welke geldt totdat de inschrijver aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomt heeft voldaan.

In de praktijk zien wij dat corporaties onvoldoende kritisch zijn in de beoordeling van de door inschrijvers overgelegde bankverklaring. Deze voldoet vaak niet aan de in het bestek gestelde eisen, waardoor corporaties het risico lopen dat de bij gunning af te geven bankgarantie uiteindelijk onvoldoende zekerheid biedt. Zo staat de corporatie met lege handen op het moment dat de inschrijver zijn verplichtingen niet nakomt en de garantie niet meer ingeroepen kan worden omdat deze in strijd met het bestek slechts een beperkte geldigheidsduur heeft.

Corporaties kunnen dit voorkomen door tijdens de aanbestedingsprocedure scherper te controleren of de overgelegde bankverklaring overeenkomt met de door hen gestelde eisen. Inschrijvers die de gevraagde bankverklaring niet kunnen overleggen (omdat de bank bijvoorbeeld niet meewerkt) dienen in ieder geval uitgesloten te worden van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. Dit duidt er namelijk doorgaans op dat de financiële positie van de inschrijver zodanig slecht is dat de bank geen garantie wenst af te geven.

Sander Engels

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten