Huurder moet meewerken bij aanleg glasvezel

Is een huurder verplicht om de verhuurder toegang te geven tot de woning voor het aanbrengen van een glasvezelkabel? De laatste tijd worden in veel woningen in Nederland glasvezelkabels aangelegd. Hiervoor is veelal toegang tot de gehuurde woning noodzakelijk. De vraag is dan of de huurder verplicht kan worden om mee te werken aan de aanleg van het glasvezelnet. Het komt nog weleens voor dat een huurder geen toegang wil verlenen omdat hij geen gebruik gaat maken van het glasvezelnet. De vraag is dan wat de verhuurder kan doen.

Dringende werkzaamheden
Volgens de wet is een huurder verplicht om dringende werkzaamheden aan het gehuurde te gedogen. Dringende werkzaamheden zijn de werkzaamheden die niet zonder nadeel kunnen worden uitgesteld. Het aanbrengen van een glasvezelkabelnetwerk zal in het algemeen niet als een dringende werkzaamheid worden gezien. De vraag is dan wat er kan worden ondernomen om de huurder toch tot medewerking te verplichten. Het overslaan van een woning zal namelijk in veel gevallen geen optie zijn.

Uitspraak
De kort gedingrechter van de rechtbank Almelo heeft hierover onlangs een uitspraak gedaan. De voorzieningenrechter overweegt dat het niet aannemelijk is dat het aanleggen van het glasvezelnetwerk als dringende werkzaamheid moet worden aangemerkt. Toch meent hij dat de aanleg van het glasvezelnetwerk voor de verhuurder voldoende belang geeft, afgewogen tegen de relatief geringe inbreuk op de rechten van de huurder om toegang tot de woning en (in dit geval) kruipruimte te krijgen om de benodigde werkzaamheden te verrichten.

De voorzieningenrechter meent dat de huurder hiertoe ook op grond van de huurvoorwaarden verplicht kan worden. In de huurvoorwaarden is bepaald dat de huurder de verhuurder in verband met uit te voeren werkzaamheden tot het gehuurde moet toelaten. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze situatie zich voordoet. De huurder moet de verhuurder en haar aannemer op grond van dit artikel toelaten tot zijn woning om de glasvezelkabel ten behoeve van de naaste woning van de huurder gelegen woning te leggen.

Dwang
Indien een huurder weigert toegang te verlenen tot het aanbrengen van het glasvezelnetwerk tot zijn woning kan hij hiertoe via de rechter worden gedwongen. Een huurder kan namelijk niet op onredelijke gronden zijn toestemming aan redelijke verzoeken van de verhuurder onthouden. Dit zou op zichzelf naar mijn mening al niet goed huurderschap opleveren. Er kan echter ook een contractuele plicht bestaan voor de huurder indien een en ander in de huurvoorwaarden is opgenomen. Wel is het verstandig dat de verhuurder voldoende zorgvuldigheid in acht neemt en de nodige tijd in acht neemt om te trachten de huurder zonder rechtelijke inmenging toegang tot de woning te laten geven.

Rechtbank Almelo, 23 november 2011, LJN: BU7749

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. T.J. de Groot.

Dit artikel is tevens geplaats op CorporatieNL. De specialisten van VBTM schrijven regelmatig artikelen voor deze webiste.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten