Huurverhoging 2016

Recentelijk is de jaarlijkse circulaire verschenen, waarin het huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 is vastgelegd. Evenals vorig jaar hebben verhuurders de mogelijkheid om voor 2016 een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren voor hun sociale huurwoningen. Het inflatiecijfer over 2015 bedraagt 0,6%. Dat brengt met zich dat de percentages voor zelfstandige woningen voor 2016 als volgt luiden:

  • voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot en met € 34.678,00: 2,1% (het inflatiepercentage + 1,5% = het basis huurverhogingspercentage);
  • voor huishoudens met een inkomen boven € 34.678,00 en gelijk of lager dan € 44.360,00: 2,6% (het basis huurverhogingspercentage + 0,5%);
  • voor huishoudens met een inkomen boven € 44.360,00: 4,6% (het basis huurverhogingspercentage + 2,5%).
huurverhoging-2016.jpg

Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen geldt een maximale huurverhoging voor 2016 van 2,1% (inflatiepercentage + 1,5%).

Uitgangspunt voor de berekening van het toegestane huurverhogingspercentage is het gezamenlijk inkomen van het huishouden over het kalenderjaar 2014 van alle bewoners die op 1 juli 2016 in het gehuurde wonen. Net zoals de voorgaande twee jaren dient een verhuurder die een inkomensafhankelijke huurverhoging wil doorvoeren bij zijn huurverhogingsvoorstel een door de Belastingdienst afgegeven inkomensverklaring te voegen.

Hiertoe kunnen verhuurders tot en met 29 februari 2016 een account/inlogcode aanvragen via het webportaal www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl. Het webportaal sluit op 1 maart 2016, waarna de Belastingdienst een bestand zal opbouwen van de woningen van de verhuurders die een account/inlogcode hebben aangevraagd en hebben verkregen.

De circulaire vermeldt dat het de bedoeling is dat het webportaal op 14 maart 2016 weer open gaat, waarna verhuurders die in februari 2016 een account/inlogcode hebben aangevraagd en hebben verkregen voor hun woningen, de inkomensindicaties opvragen. Of vanaf die datum ook daadwerkelijk de inkomensindicaties kunnen worden opgevraagd, is nog allerminst zeker. Als bekend heeft de Raad van State op 3 februari 2016 beslist dat er voor de Belastingdienst geen wettelijke verplichting bestaat tot verstrekking van de inkomensgegevens aan de verhuurder. Op tweeërlei wijze probeert de minister dit gat in de regelgeving te dichten, zowel via de Wet doorstroming huurmarkt als via een wijziging van het Burgerlijk Wetboek/ Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Eerst nadat een van voornoemde wetsvoorstellen door het parlement is aangenomen èn in werking is getreden, kunnen inkomensindicaties worden opgevraagd. Voor de laatste stand van zaken kan de verhuurder de site www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl raadplegen.

Een toelichting op voornoemd huurprijsbeleid, de aanvraagprocedure van inkomensindicaties en mogelijke bezwaren naar aanleiding van een inkomensafhankelijke huurverhoging zijn terug te vinden in de recentelijk verschenen jaarlijkse circulaire van de Minister: MG2016-01.

Recentelijk heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet doorstroming huurmarkt aangenomen. Indien dat voorstel tot wet wordt verheven wordt het systeem van de inkomensafhankelijke huurverhoging gewijzigd. In die wet wordt de extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging gekoppeld aan de inkomensgrens voor toewijzing van gereguleerde huurwoningen van woningcorporaties. Aan huishoudens met een inkomen boven de inkomensgrens voor toewijzing van een gereguleerde huurwoning (>€ 39.874,-- prijspeil 1 januari 2016) kan dan in 2017 een extra huurverhoging worden aangezegd.

Indien u vragen heeft over dit artikel of de circulaire, kunt u contact opnemen met mr. Jos van den Mosselaar.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten