Let op bij tijdelijke huurovereenkomst

Het komt nog wel eens voor dat een huurder door omstandigheden geen gebruik meer kan maken van zijn woning, bijvoorbeeld na een brand. Er wordt dan aan de huurder een andere woning verstrekt waar hij tijdelijk mag wonen totdat zijn eigen woning is hersteld of een andere huurwoning is gevonden. Voor zo’n tijdelijke woning wordt dan een ‘gebruiksovereenkomst’ of ‘bruikleenovereenkomst’ gesloten. De bedoeling van de bruikleen is dat de woning na afloop weer door de bewoner teruggegeven wordt, zonder dat hij zich op huurbescherming kan beroepen.


Van bruikleen kan echter alleen maar sprake zijn indien de bewoner geen vergoeding betaalt voor het gebruik van de woning. Zodra de bewoner voor het gebruik van de woning een tegenprestatie verschuldigd is, is er geen sprake meer van bruikleen, maar van huur. Ook als dit een veel lager bedrag is dan wat normaal als huur zou worden betaald. De bewoner kan zich in dat geval in beginsel dan ook beroepen op huurbescherming met alle gevolgen voor de verhuurder van dien.


Uitspraak
De kantonrechter te Rotterdam heeft dit onlangs weer eens bevestigd in een zaak waarbij de huurder een tijdelijke woning kreeg naar aanleiding van een schietincident in zijn eigen woning. De corporatie stelde de huurder gedurende een maand gratis een woning ter beschikking, terwijl er ondertussen gezocht zou worden naar een passende andere huurwoning. Echter, zo snel werd geen andere woning gevonden en de huurder ging na verloop van de eerste maand een vergoeding betalen voor de tijdelijke woning. Ook in de maanden die volgen betaalde de huurder een vergoeding. Op een gegeven moment wilde de corporatie de overeenkomst beëindigen, maar de huurder stelde dat er geen sprake meer was van bruikleen, maar van huur. De rechter oordeelde in kort geding dat het verschil tussen een bruikleenovereenkomst en een huurovereenkomst is dat bij een huurovereenkomst de gebruiker voor het gebruik een tegenprestatie verschuldigd is en bij bruikleen is dit niet het geval. Volgens de rechter was er dus inderdaad sprake van een huurovereenkomst. Hetgeen betekent dat de huurder voor de tijdelijke woning huurbescherming toekwam.


Advies
Is het de bedoeling om met de bewoner een bruikleenovereenkomst te sluiten voor een tijdelijke woning, dan is het belangrijk dat geen tegenprestatie (huur) wordt gevraagd voor het gebruik van de woning. Servicekosten mogen wel worden berekend. Indien de verhuurder tóch huur wil ontvangen voor de tijdelijke woning, dan kan beter een tijdelijke huurovereenkomst worden gesloten met een uitgebreide clausule waarin de bijzondere omstandigheden van het tijdelijk gebruik, en de bedoelingen van huurder en verhuurder goed worden omschreven. Bijvoorbeeld een noodsituatie waarin de huurder verkeert. Er kan dan sprake zijn van een huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is. De huurder heeft in dat geval geen huurbescherming.


VBTM Advocaten kan u adviseren bij het opstellen van een dergelijke bijzondere huurovereenkomst.

Kantonrechter Rotterdam, 30 maart 2012, PRG 2012/171

Tanja de Groot

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten