Letselschade na val in woning

Een huurder glijdt uit door een losliggende drempel in zijn woning. Is de verhuurder aansprakelijk voor de door de huurder geleden schade?

De aanleiding
Enkele maanden na het sluiten van de huurovereenkomst glijdt een huurder uit door een losliggende drempel in de woning. Hij raakt daarbij gewond en stelt de verhuurder aansprakelijk voor de door hem geleden (immateriële) schade.

Het geschil
De huurder stelt zich op het standpunt dat de drempel al gebrekkig was toen de huurovereenkomst werd gesloten en dat hij dit bij de inspectie ook aan de verhuurder heeft gemeld. De verhuurder ontkent dit en stelt niet aansprakelijk te zijn omdat het vastzetten van een drempel die tijdens de huurperiode loslaat, een huurderverplichting is op grond van het Besluit Kleine Herstellingen.

De uitspraak
De rechter stelt dat het moment van het ontstaan van het gebrek aan de drempel bepalend is. De rechter is van oordeel dat de verhuurder aansprakelijk is als de drempel al bij aanvang van de huurovereenkomst loszat. In dat geval heeft de verhuurder volgens de rechter een gevaarlijke situatie laten ontstaan door de woning met dat gebrek te verhuren. Van een professionele verhuurder mag worden verwacht dat deze het gehuurde op gebreken controleert en deze voldoende herstelt. Als het gebrek echter pas is ontstaan na het sluiten van de huurovereenkomst, is de verhuurder niet aansprakelijk. In dat geval is namelijk beslissend of het ontstaan van het gebrek aan de verhuurder is toe te rekenen. Dit is niet het geval omdat de herstelverplichting voor drempels op grond van het Besluit Kleine Herstellingen op de huurder rust. Omdat in deze zaak nog niet duidelijk is wanneer het gebrek aan de drempel is ontstaan, wordt de huurder in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat de drempel al loszat bij aanvang van de huurovereenkomst.

Het gevolg
Als de huurder erin slaagt te bewijzen dat het gebrek aan de drempel al aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst, is de verhuurder aansprakelijk voor de door de huurder geleden schade als gevolg van de val (de zogenaamde gevolgschade). Hoewel het voor de huurder niet makkelijk zal zijn dit bewijs te leveren, is het toch niet uitgesloten dat hij daarin slaagt. De positie van de verhuurder zou (nog) sterker zijn geweest als er op de opnamestaat melding zou zijn gemaakt van de goede staat van de drempels. Het maken van een uitgebreide opnamestaat/beschrijving bij het aangaan van de huurovereenkomst valt vanuit juridisch oogpunt dan ook aan te bevelen.

Georgie Geurts


Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 3/2008.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten