Mogen woningcorporaties woonruimte beheren voor derden?

Steeds meer woningcorporaties stellen ons de vraag of zij woningen mogen beheren voor derden. Vaak gaat het dan om woonruimte voor statushouders en is de derde een gemeente. Zoals geldt voor vrijwel alle vragen die gaan over wat een woningcorporatie wel of niet mag, is het antwoord op deze vraag te vinden in de Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en in voorstellen tot wijziging daarvan (de zogenaamde “Veegwet” en “Veeg-BTIV”). Of beter gezegd: het antwoord zou daar te vinden moeten zijn. Hoewel het door allerlei kruisverwijzingen in deze regelingen, een haast onmogelijke exercitie is om het antwoord daadwerkelijk te vinden, is het mij gelukt. In deze weblog vat ik het antwoord kort samen. 

shutterstock-68509516.jpg

Op 28 oktober 2016 is artikel 45a aan de Woningwet toegevoegd, op grond waarvan toegelaten instellingen toestemming van de Minister toestemming kunnen krijgen voor het doen van beheer voor derden (bijvoorbeeld gemeenten) als dat plaatsvindt in het kader van verhuur van woongelegenheden aan statushouders. Voor het krijgen van deze toestemming gelden diverse voorwaarden die gedetailleerd zijn uitgewerkt in het BTIV en in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). Zo moet de gemeente ermee instemmen en moet de verhuur noodzakelijk zijn om aan de gemeentelijke taakstelling te voldoen. Verder wordt geen toestemming verleend indien de aan het verrichten van de werkzaamheden verbonden financiële risico’s of de financiële positie van de toegelaten instelling zodanig zijn dat het onverantwoord is dat de toegelaten instelling het beheer uitvoert.

Beheer voor derden in het kader van verhuur aan anderen dan statushouders is op grond van de geldende Woningwet (nog) niet toegestaan. Maar er is een wetsvoorstel (Veegwet) aanhangig tot wijziging van de Woningwet alsmede een voorstel (veeg BTIV) tot wijziging van het BTIV, op grond waarvan toegelaten instellingen straks wél beheersdiensten mogen verlenen in gebouwen van derden. Er zullen twee constructies worden toegestaan: ofwel de toegelaten instelling huurt van derden en onderverhuurt dit vervolgens. Ofwel de toegelaten instelling verleent diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering en administratie van derden, maar die diensten moeten dan wel betrekking hebben op verhuur van woongelegenheden door de derde. Voor beide vormen van beheer zal toestemming van de Minister moeten worden verkregen en voor beide vormen gelden ook weer diverse voorwaarden en beperkingen. Zoals dat de woningen passend moeten worden toegewezen én meetellen voor de huursom.
Deze wijzigingen van de Woningwet en het BTIV zullen naar verwachting per 1 juli 2017 in werking treden. De Minister heeft al wel aangegeven dat de Autoriteit Woningcorporaties haar toezichtstaken vanaf 1 januari 2017 zal uitvoeren alsof deze regelingen nu al in werking zijn getreden. Met andere woorden: er mag op worden geanticipeerd, maar dan moet uiteraard wel aan alle voorwaarden worden voldaan én moet toestemming worden gevraagd.

Wilt u ook gaan beheren voor derden en heeft u daarover vragen? Dan kunt u contact met mij opnemen.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten