Nieuwe Woningwet en vastgoed

Inmiddels is de nieuwe Woningwet al weer een aantal maanden van kracht. In de praktijk blijkt dat de nieuwe regelgeving niet gemakkelijk toegankelijk is. Als gevolg daarvan bestaat bij corporaties niet altijd voldoende duidelijkheid over wat nu wel en niet mag onder de nieuwe Woningwet. Met name speelt die vraag ook ten aanzien van lopende projecten.

Een greep uit de vragen die ons de afgelopen maanden zijn voorgelegd:

  • Kan een oude BV worden ingezet voor nieuwe activiteiten?
  • Past de realisering van een multifunctionele ruimte in een woonzorggebouw binnen de kaders van de nieuwe Woningwet?
  • Bestaat er een verplichting braakliggende percelen grond te verkopen?
  • Kan ik op een herstructureringslocatie nog niet-DAEB huur- of koopwoningen bouwen?
  • Heb ik toestemming van de minister nodig om grond te mogen verkopen?
  • Mag ik een reeds opgestart project – dat vanaf 1 juli 2015 valt onder niet-DAEB – nog afmaken?
  • Is het op grond van de wet toegestaan een kleinschalig woonproject met zorgruimte te realiseren?
  • Past een aan de verbonden onderneming verstrekte lening binnen de kaders van de wet?
  • Hoe moet ik woningen aankopen voor de niet-DAEB tak?
  • Mag ik als corporatie onroerend goed van derden huren en – na verbouw – doorverhuren aan mijn doelgroep?

Mocht u ook tegen vorenstaande vragen aanlopen dan wel andere vragen hebben over lopende vastgoedprojecten in het kader van de nieuwe Woningwet, dan kunt u contact opnemen met mr. Jos van den Mosselaar.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten