Ongelukkig met een selectieprocedure

Als een woningcorporatie een onderhandse bouwopdracht wil verstrekken, worden vaak meerdere aannemers voor de selectieprocedure uitgenodigd. Stel dat een corporatie niet gelukkig is met de resultaten van deze selectie. Is het opnieuw starten van een aanbestedingsprocedure dan mogelijk? Uit de rechtspraak blijkt dat daarvoor strenge eisen gelden.

De aanleiding
Een ziekenhuis heeft een onderhandse aanbesteding uitgeschreven voor het inrichten van een gebouw waarop de regels uit het Aanbestedingsreglement Werken 2004 van toepassing zijn. Het ziekenhuis bepaalt zelf welke vijf ondernemingen mogen inschrijven. Drie van hen schrijven op tijd in. Twee bedrijven geven de envelop te laat af. Omdat deze twee aanbiedingen interessant blijken te zijn, vraagt de opdrachtgever de drie andere bedrijven toestemming om de twee ongeldige inschrijvingen alsnog toe te laten tot de aanbesteding. Eén van hen weigert dit.

Het geschil
De opdrachtgever laat een paar dagen later weten dat er een heraanbesteding plaatsvindt omdat er ‘onbedoeld onvolkomenheden’ zijn opgetreden in de aanbestedingsprocedure. Deze onvolkomenheden maken een gelijke behandeling van de uitgenodigde partijen onmogelijk, aldus de opdrachtgever. De eerdergenoemde geldige inschrijver start hierop een procedure en vraagt de heraanbesteding te staken.

De uitspraak
De rechter geeft de geldige inschrijver gelijk. Een opdrachtgever mag, volgens de regeling van de ARW 2004, altijd besluiten het werk niet op te dragen. Het opnieuw starten van een aanbestedingsprocedure is echter alleen toegestaan als daarvoor een zogenaamde objectieve rechtvaardiging bestaat. De gelijktijdigheid van alle inschrijvingen is één van de pijlers van het aanbestedingsrecht, aldus de rechter. Het heraanbesteden van hetzelfde werk brengt het risico met zich mee dat één van de inschrijvers bevoordeeld wordt omdat hij de bedragen van de andere inschrijvers te weten kan komen.

Het gevolg
Voor opnieuw aanbesteden moet een objectieve rechtvaardiging worden gegeven. In de praktijk kan daarvan sprake zijn als er alleen maar ongeldige of onaanvaardbare inschrijvingen zijn ingediend of als de opdracht substantieel wijzigt. Ook mag opnieuw worden aanbesteed bij ernstige schending van de aanbestedingsregels waardoor de concurrentie ontoelaatbaar wordt beperkt.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 13 februari 2009, LJN: BH3620

Marco de Boer


Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 17-18/2009.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten