Ontruimen op basis van een oud vonnis

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een vonnis tot ontruiming niet direct ten uitvoer gelegd wordt. Wanneer bijvoorbeeld een huurovereenkomst ontbonden wordt in verband met een betalingsachterstand zullen veel verhuurders het ontruimingsvonnis vooral als stok achter de deur hanteren om zo alsnog tot betaling van de huurachterstand te komen.

Door deze praktijk komt nogal eens de vraag naar voren of er nog wel een beroep kan worden gedaan op een veroordeling tot ontruiming die al geruime tijd geleden gewezen is. Een vaak gehoorde stelling luidt dat ontruiming op basis van een vonnis dat meer dan een jaar oud is niet mogelijk is. Zo duidelijk ligt het echter niet, zo blijkt ook uit een recente uitspraak van de voorzieningenrechter te Rotterdam.

Uitspraak
In deze kwestie had de verhuurder reeds op 26 juni 2009 een vonnis behaald, waarin de huurder veroordeeld werd tot betaling van de huurachterstand en ontruiming van het gehuurde. In de periode die volgde op het vonnis werd met name ingezet op betaling van de achterstand. Mondjesmaat werd de achterstand ingelopen, terwijl in die periode door de huurder ook nog twee minnelijke schuldhulpverleningstrajecten werden doorlopen. Op 23 februari 2012, ruim twee en half jaar na het vonnis zegde de verhuurder voor het eerst de ontruiming aan. Naar aanleiding daarvan werd nogmaals een regeling getroffen., Maar nadat die niet correct werd nagekomen, werd op 12 juni 2012 wederom de ontruiming aangezegd. De huurder heeft gepoogd deze ontruiming in kort geding te laten schorsen.

De voorzieningenrechter toetste deze vordering aan de maatstaf die daarvoor geldt: heeft de verhuurder, mede gelet op alle belangen, een in redelijkheid te respecteren belang bij ontruiming? In dit geval stond vast dat de verhuurder na het vonnis meerdere keren betalingsregelingen met de huurder getroffen had (die door de huurder niet correct waren nagekomen), terwijl op het moment van het kort geding nog immer sprake was van een huurachterstand (die de huurder niet ineens kon voldoen). Naar het inzicht van de voorzieningenrechter had de verhuurder dus nog steeds een in redelijkheid te respecteren belang bij de ontruiming, ondanks het tijdsverloop.

Advies
Tijdsverloop kan betekenen dat een ontruiming op basis van een oud vonnis misbruik van bevoegdheid oplevert, maar of een oud vonnis té oud is, hangt vooral af van de omstandigheden van het geval en in het bijzonder de houding van de verhuurder. Als deze achterover leunt en de zaak zijn beloop laat, dan zal er na een jaar allicht sprake kunnen zijn van misbruik. Als de verhuurder expliciet of impliciet de indruk wekt dat hij zal afzien van ontruiming kan dit al veel eerder het geval zijn. Als de verhuurder echter duidelijk maakt dat hij vasthoudt aan het vonnis, dan kan ook een ontruiming drie jaar later onder (bijzondere) omstandigheden nog redelijk zijn. Het verdient wel de voorkeur om helder te communiceren naar de huurder, bijvoorbeeld door bij elke betalingsregeling expliciet duidelijk te maken dat bij niet-nakoming daarvan het ontruimingsvonnis alsnog ten uitvoer gelegd zal worden.

Rogier Goeman


Rechtbank Rotterdam (voorzieningenrechter) 26 juni 2012, LJN BX1209

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten