Ontruiming huurder na agressie tegen verhuurder

Een verhuurder moet erop kunnen rekenen dat huurders haar personeel geen geweld aandoen en niet bedreigen. Zonder voldoende veiligheid voor haar medewerkers kan een verhuurder haar werk niet doen, wat niet alleen de interne organisatie van de verhuurder raakt, maar ook de dienstverlening aan de huurders. Deze rechtsoverweging legde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs – mijns inziens terecht – ten grondslag aan een veroordeling in kort geding tot ontruiming van een agressieve huurder.

Betreffende huurder had een medewerker van de corporatie naar de keel gegrepen, kennelijk omdat hij onvoldoende geduld kon opbrengen bij de oplevering van zijn woning, die net door de corporatie was gerenoveerd. Daarbij had hij bovendien gedreigd dat hij een deur in zou trappen, indien deze niet werd opengedaan. Door het geweldsincident liep de corporatiemedewerker verwondingen op aan zijn wang en zijn hals. De huurder bood even later zijn excuses aan. Echter, toen de corporatie enige dagen later schriftelijk aan hem liet weten dat een ontruimingsprocedure zou worden opgestart, liet hij in dreigende bewoordingen weten dat hij wel achter het woonadres van de corporatiemedewerker zou komen en dat hij hem dan wel zou krijgen. Ook dreigde hij dat hij de boel in brand zou steken indien het tot een huisuitzetting zou komen. Als gevolg van deze gebeurtenissen besloot de corporatie om fysiek niet meer aanwezig te zijn op het renovatieproject. Concreet betekende dit dat de corporatiemedewerker en een woonconsulent hun werkzaamheden niet meer op het project konden voortzetten.

Het hof oordeelde, anders dan de voorzieningenrechter in eerste aanleg, dat voornoemd feitencomplex van zodanig ernstige aard was, dat een ontruiming in kort geding gerechtvaardigd was. Daaraan deed niet af dat de agressieve huurder zijn excuses had aangeboden, en evenmin dat het gebrek aan zelfbeheersing volgens de huurder samenhing met opgelopen trauma’s en gebruik van softdrugs. De eventuele ingrijpende gevolgen van de ontruiming voor de huurder achtte het hof van onvoldoende gewicht voor een andersluidende beslissing.

Naar mijn mening maakt het gerechtshof in deze zaak terecht korte metten met agressief gedrag van een huurder jegens medewerkers van de corporatie. Dergelijk gedrag mag niet getolereerd worden en dient hard en effectief te worden aangepakt.

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Paul Roks.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten