Ook bij vijf hennepplanten ontbinding gerechtvaardigd

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs zijn toch al strenge leer ten aanzien van hennepkweek in huurwoningen weer wat verder aangescherpt. Ook een huurder die vijf hennepplanten in zijn tuin kweekt moet zijn woning verlaten. Het Hof acht van belang hoe groot de planten zijn. Afhankelijk van de grootte, kan ook een gedoogd aantal hennepplanten tot ontbinding en ontruiming leiden.

Het ging in dit geval om vijf manshoge hennepplanten, van ieder zo’n twee meter hoog en één meter breed; ook wel aangeduid met “hennepstruiken” of “hennepbomen”. De huurder stelde onder meer dat hij die hennepplanten kweekte voor eigen, medicinaal gebruik. Verder beriep hij zich op de zogenaamde Aanwijzing Opiumwet, op grond waarvan een hoeveelheid van vijf hennepplanten of minder in beginsel wordt aangemerkt als een hoeveelheid voor eigen gebruik, waartegen niet strafrechtelijk wordt opgetreden. Daarom kon volgens de huurder niet gezegd worden dat sprake was van een ernstige tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst. Een ontbinding zou dan ook een te zware sanctie zijn.

De verhuurder had geen boodschap aan deze argumenten en wees op zijn strikte anti-hennepbeleid, op grond waarvan keihard wordt opgetreden tegen hennepteelt in huurwoningen. Ook om precedentwerking te voorkomen. Dit beleid communiceert hij ook geregeld naar buiten, onder meer via bewonersbladen en zijn website. De verhuurder wees er verder op dat zijn algemene voorwaarden iedere vorm van hennepkweek verbieden, zonder uitzonderingen. De verhuurder startte dan ook een ontbindingsprocedure op.

De kantonrechter te Tilburg wees de vorderingen echter af. Volgens de kantonrechter was niet komen vast te staan, dat de hennep niet bestemd was voor eigen gebruik. Ook vond hij dat de huurder voldoende aannemelijk had gemaakt dat hij de hennep als medicijn gebruikte.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft – terecht – korte metten gemaakt met deze uitspraak. Het Hof maakt een onderscheid tussen hennepplantjes die bij wijze van spreken in een pot op de vensterbank worden gekweekt en “hennepstruiken” of “hennepbomen”. In het laatste geval kan de opbrengst van de planten aanzienlijk groter zijn. Het Hof vindt dat de huurder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de opbrengst die met vijf van dit soort hennepbomen kan worden verkregen, naar gebruikelijke maatstaven kan worden betiteld als een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik. Evenmin acht het Hof van belang de stelling van huurder dat hij de hennep gebruikte voor medicinale doeleinden. De algemene voorwaarden voorzien immers niet in uitzonderingen op het verbod. Bij zijn beslissing om de huurovereenkomst alsnog te ontbinden acht het Hof voorts van belang het voorkomen van precedentwerking: “Het laten passeren van de onderhavige overtreding zou afbreuk doen aan de beoogde precedentwerking: anderen zouden daarvan vermoedelijk met recht de indruk opdoen dat het met de sanctionering van dergelijke overtredingen "wel losloopt". Voor een terme de graçe (…) acht het Hof geen termen aanwezig”, aldus het Hof. De huurder moet dus alsnog de woning ontruimen.

De rechtspraak op het gebied van hennepkweek in huurwoningen was al erg streng. Vuistregel is dat meer dan vijf hennepplanten leidt tot ontbinding, ook al gaat het om zes hennepstekjes. Deze leer is met dit arrest aangescherpt in die zin dat ook vijf hennepplanten of minder (en zonder de aanwezigheid van professionele kweekapparatuur) tot ontbinding kan leiden. De omvang van de planten is daarbij bepalend.

Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 13 januari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:36

Voor meer informatie en/of vragen over dit artikel/onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Paul Roks.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten