Plasterk kondigt speciale toezichteenheid aan voor de WNT

Minister Plasterk heeft op 1 november jl. een brief gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Hierin vat hij de eerste ervaringen met de WNT samen. De Minister meldt dat het publieke debat over het topinkomensbeleid voor de publieke en semipublieke sector de nodige weerklank vindt in de samenleving. Dat is volgens de Minister een weerspiegeling van een breed gedragen opvatting dat het verstandig is om de (top)inkomens beter te beheersen. Uit de brief van de Minister blijkt onder andere dat het toezicht op en de handhaving van de WNT zal worden aangescherpt.

Vanuit Binnenlandse Zaken en vanuit de afzonderlijke vakministers was tot dusverre de inzet sterk gericht op het informeren van instellingen en accountants. In 2014 zal volgens de Minister meer ingezet worden op gerichte nalevingsondersteuning. Hierover merkt de Minister expliciet op:

‘’Voor de omvangrijke sector van het openbaar bestuur en de woningcorporaties die onder BZK ressorteren zal in 2014 worden voorzien in een gerichte versterking van de toezichtfunctie door middel van de inrichting van een speciale toezichteenheid. Deze eenheid is gericht op de naleving van de openbaarmaking- en meldingsplicht en de naleving van de normen met betrekking tot de bezoldigingsmaxima, de maximumontslagvergoeding en het verbod op variabele beloningen (bonussen)’’.

De Minister verwacht in de tweede helft van 2014 dan ook een beeld te kunnen verkrijgen over de effectiviteit van de wet. Hij vermeldt hier nog uitdrukkelijk dat instellingen en functionarissen die via schijnconstructies en ontduikgedrag trachten de wettelijke verplichtingen en kaders te ontlopen handhaving tegemoet kunnen zien.

Gezien het vorenstaande is het dan ook van groot belang om aan de normering van de bezoldiging en de openbaarmakingsplicht te voldoen.

Naast deze waarschuwing vermeldt de Minister tevens dat er een wetsvoorstel in voorbereiding is tot verlaging van de WNT-norm van 130% naar 100% van een ministerssalaris, dat in het voorjaar naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. VBTM houdt u hiervan op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jeannette Klaarenbeek of Poppe Merkus.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten