Reikwijdte garantie

Een aannemer moet over het door hem uitgevoerde werk garanties verstrekken. Daarbij wordt vaak afgesproken dat de aannemer de afwezigheid van constructiegebreken dient te garanderen. Hoe ver reikt die garantie?

De aanleiding
De opdrachtgever heeft met de aannemer een aannemingsovereenkomst gesloten. Op deze overeenkomst is de uav 1989 van toepassing. De aannemer heeft het werk gegarandeerd tegen fabricage-, constructie- en uitvoeringsgebreken gedurende een termijn van tien jaar na de oplevering. Na de oplevering ontstaat er schade (onder andere scheurvorming in muren en vloeren) die terug te voeren is op het voorgeschreven ontwerp daaronder begrepen de voorgeschreven constructies.

Het geschil
De opdrachtgever spreekt de aannemer aan voor de ontstane schade en beroept zich daarbij op de door de aannemer verstrekte garantie. De aannemer verweert zich met de stelling dat de ontstane scheurvorming niet is toe te schrijven aan hem toe te rekenen uitvoeringsfouten, maar voortvloeit uit de tekortkomingen in het aan hem voorgeschreven ontwerp. De vraag is of de aannemer op grond van de door hem verstrekte garantie ook aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen van fouten in het door de opdrachtgever voorgeschreven ontwerp, inclusief de voorgeschreven constructies.

De uitspraak
De arbiters geven op deze vraag een ontkennend antwoord. Zij overwegen dat krachtens de op de overeenkomst van toepassing zijnde uav 1989 de verantwoordelijkheid voor het ontwerp (inbegrepen de voorgeschreven constructies) bij de opdrachtgever lag. Daarbij overwegen de arbiters dat in de overeenkomst sprake is van een garantie voor ‘constructiegebreken’. In die garantieplicht is echter niet voldoende uitdrukkelijk verwoord dat de aannemer hiermee tevens een garantieplicht aanvaardt voor uitdrukkelijk en dwingend door de opdrachtgever aan de aannemer voorgeschreven constructies. De arbiters zien in de formulering van de garantiebepaling onvoldoende grond om te oordelen dat er sprake was van een uitdrukkelijke afwijking van de uav 1989.

Het gevolg
In het geval traditioneel wordt gecontracteerd, waarbij het ontwerp (waaronder de constructies) is voorgeschreven door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever ook verantwoordelijk voor dit ontwerp. Indien de opdrachtgever eist dat de aannemer tevens een garantieplicht afgeeft voor tekortkomingen in het door opdrachtgever voorgeschreven ontwerp, dan zal dit uitdrukkelijk in de garantiebepaling moeten worden verwoord. Een aannemer zal hier echter waarschijnlijk niet toe bereid zijn, omdat hij in dat geval geen invloed heeft op het door hem te garanderen feit. Dit is voor hem een onbeheersbaar risico.

Guus van Galen

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 9-10/2008.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten