Reminder: Wet werk en zekerheid vanaf 1 januari 2015

Het is bijna zover dat het eerste deel van de WWZ in werking treedt. Wij zetten de bepalingen die per 1 januari 2015 gelden voor u (werkgever) nog eens op een rij.


Aanzegplicht
Voor arbeidscontracten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer moet u uiterlijk 1 maand van te voren schriftelijk kenbaar maken of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of niet. Als sprake is van voortzetting, vergeet dan niet de voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt voorgezet te vermelden.


Let op: eindigt de arbeidsovereenkomst op 1 februari 2015 dan moet u vóór 31 december a.s. de aanzegging hebben verstuurd!


Bent u te laat met de aanzegging? De arbeidsovereenkomst eindigt wel van rechtswege, maar u bent dan een vergoeding verschuldigd over de periode dat u te laat bent met aanzeggen (naar rato). Laat u na aan de aanzegplicht te voldoen, of heeft u de aanzegging alleen mondeling gedaan? Dan bent een vergoeding van 1 maand verschuldigd. Heeft u aangegeven dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, maar bent u vergeten de voorwaarden te vermelden? Dan wordt het contract voortgezet onder dezelfde voorwaarden en duur, met een maximum van een jaar.
Wanneer hoeft u niet aan de aanzegplicht te voldoen? Als er een arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd korter dan 6 maanden en als de einddatum geen kalenderdatum is. Ook geldt de plicht niet ingeval van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding.


Proeftijd
Voor de arbeidsovereenkomsten die u sluit op of na 1 januari a.s. voor de duur van 6 maanden tot 2 jaar of voor bepaalde tijd, maar niet eindigend op een kalenderdatum, geldt een proeftijd van één maand. Er kan geen proeftijd worden overeengekomen ingeval van opvolgend werkgeverschap en daarvan is straks ook sprake als de werkgevers logischerwijs elkaars opvolgers zijn. Een proeftijd van 2 maanden kan volgens de wet overeengekomen worden bij contracten van bepaalde tijd van 2 jaar of langer, of voor onbepaalde tijd. Voor u en de werknemer moet voortaan de proeftijd gelijk zijn.


Let er op dat aan deze termijn wordt voldaan omdat bij overtreding de sanctie van nietigheid geldt; er is dan een overeenkomst gesloten zonder proeftijd!


Concurrentiebeding
Vanaf 1 januari a.s. mag u in de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in beginsel geen concurrentiebeding opnemen, tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Die moet in de arbeidsovereenkomst overigens worden gemotiveerd.


Geen arbeid wel loon, tenzij…
Dat wordt vanaf 1 januari a.s. de hoofdregel. Voor de eerste zes maanden kunt u nog schriftelijk overeenkomen dat de werknemer het risico draagt als hij zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht. Maar na zes maanden komt het risico bij u, werkgever, te liggen en zult u het loon moeten betalen (ook al is er geen werk), tenzij dit in redelijkheid voor rekening van de werknemer hoort te komen. Bij CAO kan voor een aantal functies worden afgeweken, maar alleen indien de werkzaamheden incidenteel zijn of geen vaste omvang kennen.


Controleer, als u dat nog niet heeft gedaan, nu nog uw arbeidsovereenkomsten en met name de contracten voor bepaalde tijd en de oproepovereenkomsten. Twijfelt u of wel wordt voldaan aan de nieuwe wetgeving, neem dan gerust contact op met een van de medewerkers van de sectie arbeidsrecht. Wij denken graag met u mee!


mr. Gabriëlle Gijsberts

Deel dit artikel via LinkedIn

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten