Schade door oude cv-ketel

Wie draait voor de (meer)kosten op wanneer een huurder door een oude cv-ketel hoge stookkosten heeft? De huurder of de verhuurder?

De aanleiding
Een huurder huurt een woning waarin een cv-ketel zit die 31 jaar oud is. Tijdens de huurperiode ontstaat een huurschuld en volgt een incassoprocedure. De huurder meent dat hij de huurschuld kan verrekenen met de schade (een hogere energierekening) die hij heeft geleden als gevolg van de oude cv ketel.

Het geschil
Volgens de huurder is sprake van een te hoge CO2 uitstoot en onnodig energieverlies met hogere stookkosten als gevolg. De huurder stelt dat dit een gebrek oplevert dat de verhuurder had moeten verhelpen. De verhuurder voert aan dat de ketel voldoet aan de normen voor een ketel van 31 jaar geleden en er geen sprake is van een gebrek.

De uitspraak
Volgens het Hof is het een feit van algemene bekendheid dat de levensduur van een cv-ketel circa 15 jaar is. De aanwezigheid van een oude ketel is een gebrek, ook indien de ketel technisch voldoet aan destijds geldende normen. De stookkosten zijn voor de huurder veel hoger dan hij mocht verwachten, waardoor het gehuurde aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat hij bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten. Het meerverbruik in stookkosten is volgens het Hof een schadepost die de verhuurder in de gegeven omstandigheden moet vergoeden.

Het gevolg
Wanneer een woning met een overjarige cv-ketel wordt verhuurd, kan dit een gebrek opleveren. Een oude cv-ketel kan technisch weliswaar nog in goede staat zijn, maar toch tot hogere stookkosten leiden. Deze hogere energiekosten kunnen blijkens deze uitraak voor rekening van de verhuurder komen. Een verhuurder kan namelijk schadeplichtig zijn wanneer door een gebreke schade optreedt. De verhuurder doet er dan ook goed aan een nieuwe ketel te plaatsen als de levensduur van de oude ketel is verstreken. Als daardoor sprake is van kwaliteitsverbetering, kan dit extra punten in de woningwaardering opleveren die tot een huurverhoging leiden. Daar moet de huurder dan wel mee instemmen.

Gerechtshof s’-Hertogenbosch, 21 augustus 2010, LJN: BO0177

Tanja de Groot


Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 24/2010.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten