Schending beginselen kost geld

Wat is de uitspraak?
Het Gerechtshof in Den Haag concludeert dat een gemeente tijdens een aanbestedingsprocedure de beginselen van aanbestedingsrecht ernstig heeft geschonden. Volgens het Hof had de gemeente de opdracht daardoor niet mogen gunnen. Het Gerechtshof vernietigt het gunningsbesluit.

Wat zijn de praktische gevolgen?
Corporaties kunnen hiervan leren. Tijdens workshops voor corporaties merk ik regelmatig dat deelnemers niet bekend zijn met de algemene beginselen van aanbestedingsrecht. Die beginselen zijn: het gelijk behandelen van partijen, het objectief beoordelen van de verschillende aanbiedingen en transparant zijn over de beoordeling van de aanbieding en de uitslag van de procedure. Deze beginselen zijn op iedere aanbestedingsprocedure van toepassing. Zowel bij het opstellen van de aanbestedingsstukken, als tijdens het verloop van de procedure. En zodra er meer dan één partij in de gelegenheid wordt gesteld mee te dingen naar een opdracht, is er sprake van een aanbestedingsprocedure volgens de rechtspraak.

Vooral bij onderhandse aanbestedingen waarbij corporaties geen duidelijke schriftelijke procedure volgen, kunnen bovenstaande beginselen over het hoofd worden gezien. De gelijke behandeling betekent bijvoorbeeld dat aan de ene partij niet meer informatie mag worden verstrekt dan aan de andere partij. Kies daarom voor alle partijen dezelfde wijze van informatieverstrekking. Laat bijvoorbeeld alle partijen alleen schriftelijk of per mail vragen stellen of nodig iedereen uit voor een bijeenkomst. Zorg voor transparantie door duidelijk te maken hoe aanbiedingen worden beoordeeld en hoe de selectie van de winnende partij geschiedt.

Als de algemene beginselen worden geschonden, kan iedere partij daar bezwaar tegen aantekenen. Wanneer de rechter het gunningbesluit vervolgens terugdraait, zal de aanbestedingsprocedure opnieuw moeten plaatsvinden. Bovendien is de kans groot dat de partij die als eerste uit de bus kwam dan een schadeclaim indient. Kortom: er is voloende aanleiding om de algemene beginselen van aanbestedingsrecht scherp in het oog te houden.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 26 oktober 2010, LJN: BO2080

Marco de Boer

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 1/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten