Schotelantenne op losse voet

Een verhuurder mag in het huurcontract regelen dat de huurder zonder toestemming geen veranderingen aan de buitenzijde van het gehuurde mag aanbrengen. Valt de plaatsting van een schotelantenne op een losse voet te beschouwen als een dergelijke verandering?

De aanleiding
Een huurder heeft zonder toestemming van de verhuurder op het dak van een uitbouw van zijn woning een schotelantenne op een losse voet geplaatst. In de huurovereenkomst is echter bepaald dat veranderingen aan de buitenzijde van het gehuurde alleen mét schriftelijke toestemming van de verhuurder mogen worden aangebracht. De verhuurder vordert verwijdering van de schotelantenne.

Het geschil
De huurder voert aan dat het recht op ontvangst van vrije nieuwsgaring - als geregeld in artikel 10 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens - alleen mag worden beperkt als dit bij wet is geregeld. Dit is volgens hem niet het geval. De wettelijke regel op grond waarvan een verhuurder toestemming voor een schotel mag weigeren, gaat volgens hem niet over een losse schotel. Dat is geen verandering van het gehuurde, aangezien dit te vergelijken is met bijvoorbeeld een parasol.

De verhuurder vindt dat een losse schotelantenne wél een verandering aan de buitenzijde betreft, zodat hij op grond van de wet (en het contract) zijn toestemming mocht weigeren. Voorts wijst de verhuurder op het risico van precedentwerking, schade en het ontsierende karakter.

De uitspraak
Het gerechtshof oordeelt kort gezegd dat ook de plaatsing van een losse schotelantenne een verandering van de buitenzijde van het gehuurde is, zoals bedoeld in de wet. Het recht op vrije nieuwsgaring kon daarom worden beperkt met een beroep op de wet. Of een schotelantenne ontsierend is, is subjectief en kan per individueel geval verschillen. De verhuurder van een omvangrijk woningbestand moet daarom de vrijheid hebben te bepalen dat elke aan de buitenzijde geplaatste schotelantenne als ontsierend wordt beschouwd. Dit zwaarwegende belang van de verhuurder weegt in deze zaak zwaarder dan het belang van de huurder.

Het gevolg
Huurders beroepen zich vaak op artikel 10 EVRM als zij geen toestemming voor plaatsing van een schotelantenne krijgen. Dit recht kan echter bij wet worden ingeperkt. Volgens de wet mag de verhuurder veranderingen aan de buitenzijde verbieden. Dit geldt dus ook voor een losse schotelantenne.

Gerechtshof Amsterdam, 9 december 2008, WR 2009/39

Tanja de Groot

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 12/2009.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten