Tijdelijke arbeidsovereenkomsten tellen mee voor de transitievergoeding

Per 1 juli 2015 treedt een aantal onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking, waaronder de wijziging van de ketenregeling en de invoering van de transitievergoeding bij ontslag. (Zie ook onze blog van 8 juli 2014 over de WWZ.) De huidige ketenregeling houdt in dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst tweemaal kan worden verlengd, mits de totale duur van de keten niet meer dan drie jaar bedraagt (3x3x3). Na een tussenpoos van meer dan drie maanden gaat een nieuwe keten lopen. Vanaf 1 juli 2015 mag de tijdelijke arbeidsovereenkomst nog slechts twee maal verlengd worden mits de totale duur van de keten twee jaar bedraagt. Een nieuwe keten gaat pas in na een periode van zes maanden en een dag (3x2x6).

Onduidelijk was of arbeidsovereenkomsten die op grond van de huidige ketenregeling niet als aaneensluitend worden aangemerkt - met een tussenpoos van minimaal drie maanden - toch meetellen voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Een transitievergoeding is na 1 juli 2015 verschuldigd bij onvrijwillig ontslag uit een arbeidsovereenkomst die minstens 24 maanden heeft geduurd. (Voor een nadere toelichting over de transitievergoeding en de uitzonderingen hierop verwijs ik naar de hiervoor genoemde weblog.)

Op een hierover op 9 december 2014 gestelde vraag in de Tweede Kamer heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 9 januari jl. antwoord gegeven. Uit het antwoord van de minister blijkt dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar voor 1 juli 2015 hebben opgevolgd met een tussenpoos van minder dan zes maanden, na 1 juli 2015 meetellen bij het bepalen van de aanspraak op een transitievergoeding en de hoogte van de vergoeding. De minister geeft verder in zijn antwoord aan dat er op dit punt geen overgangsregeling is om de financiële gevolgen voor werkgevers te verzachten. Kortom, het toepassen in het verleden van een onderbrekingsperiode van drie maanden in de huidige keten is voor de aanspraak op de transitievergoeding niet van belang. Onder de nieuwe ketenregeling speelt deze onduidelijkheid niet. Een nieuwe keten gaat namelijk pas in indien tussen de oude en nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ten minste een periode van zes maanden en een dag is gelegen.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Poppe Merkus.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten