Tijdelijke huurovereenkomst bij sloop

Wat is de uitspraak?
Het betreft de vraag of het mogelijk is om naast de Leegstandwet een huurovereenkomst aan te gaan ‘naar aard van korte duur’. Dat is jarenlang een discussiepunt geweest maar de Hoge Raad heeft recent een duidelijke aanwijzing gegeven. Bij arrest van 13 april 2012 (waarin VBTM de verhuurder heeft bijgestaan) heeft de Hoge Raad aangegeven dat de Leegstandwet geen exclusieve regeling is. De mogelijkheid blijft bestaan om ‘in plaats daarvan’ voor een te slopen woning een huurovereenkomst te sluiten ‘naar aard van korte duur’.


Wat zijn de praktische gevolgen?
De aanwijzing van de Hoge Raad mag bijzonder worden genoemd. Het is lange tijd onduidelijk geweest of verhuurder verplicht was om in afwachting van sloop, enkel te verhuren op basis van de Leegstandwet. Aan de verhuur op basis van de Leegstandwet zijn nogal wat formaliteiten verbonden zodat een alternatief wenselijk was. Dat alternatief zou dan bestaan in de vorm van een huurovereenkomst ‘naar aard van korte duur’ (in de zin van artikel 7:232 lid 2 BW). Daarbij mag een normale huurprijs worden gevraagd maar heeft de huurder (gelet op de ‘aard’ van de huurovereenkomst) geen recht op huurbescherming. Aanvankelijk is betreffend wetsartikel in de wet opgenomen voor de verhuur van vakantiehuisjes en dergelijke. Maar in de loop der tijd werd een dergelijke huurovereenkomst toch vaker toegepast in situaties waarin de ‘aard’ van de woning of de ‘bedoeling’ van partijen gericht was op een beperkte duur. Toch bestond altijd de onzekerheid of de rechter een dergelijke huurovereenkomst zou goedkeuren.


Die onzekerheid is nu gedeeltelijk weggenomen. Maar de Hoge Raad geeft echter niet aan wat de verdere concrete voorwaarden zijn. Zo is er geen duidelijke termijn genoemd. Dat blijft dus afhangen van de feitelijke omstandigheden. In ieder geval is het van belang dat de bedoeling van partijen zorgvuldig in een dergelijke huurovereenkomst wordt omschreven. Want het moet voor de huurder wèl duidelijk zijn dat hij geen recht op huurbescherming heeft. Mijn advies is dan ook om een dergelijke huurovereenkomst door een deskundig jurist te laten opstellen.


Hoge Raad, 13 april 2012, LJN: BV2628

Hein Jan ter Meulen

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten