Transitievergoeding arbeidsongeschikte werknemer op nul; niet succesvol

Sinds de invoering van de WWZ (1 juli 2015) is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd wanneer hij de arbeidsovereenkomst, die ten minste 24 maanden heeft geduurd, beëindigt.

shutterstock-365683913.jpg

Werkgevers proberen op allerlei manieren (voornamelijk wanneer het een hoge vergoeding betreft), de transitievergoeding voor de arbeidsongeschikte werknemer te omzeilen. Een van die manieren is het in stand houden van de arbeidsovereenkomst met de arbeidsongeschikte werknemer. Het in stand houden van de arbeidsovereenkomst, het slapende dienstverband, is volgens minister Asscher en de kantonrechter onfatsoenlijk gedrag maar niet verwijtbaar (zie dit artikel van 7 januari 2016). Op 23 juni 2016 is een nieuwe ‘truc’ om de transitievergoeding voor de arbeidsongeschikte werknemer te omzeilen aan de kantonrechter voorgelegd. De kantonrechter maakte hier korte metten mee…

Kantonrechter Arnhem 23 juni 2016

Bekijk uitspraak

 In deze zaak is de werkneemster in dienst als verkoopmedewerkster bij een grote winkelketen. Door een auto-ongeluk raakt de werkneemster arbeidsongeschikt. De werkgever voldoet twee jaar lang aan de loondoorbetalingsverplichting en vraagt na deze twee jaar goedkeuring aan het UWV om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Het UWV verleent deze toestemming en de werkgever zegt vervolgens de arbeidsovereenkomst op. De werkgever ontkent niet dat een transitievergoeding verschuldigd is, maar stelt zich op het standpunt dat de transitievergoeding een bedrag van €0,00 bedraagt. De werkgever onderbouwt deze stelling met de beredenering dat voor de berekening van de transitievergoeding moet worden uitgegaan van het loon waarop de werknemer aanspraak had ten tijde van het moment van opzeggen. De werkgever heeft opgezegd na afloop van twee jaar loondoorbetalingsverplichting, het loon betrof dus, aldus de werkgever, €0,00. 

De kantonrechter Arnhem is het niet eens met de werkgever. Het standpunt dat moet worden gerekend met het bruto-uurloon dat gold ten tijde van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (in dit geval €0,00) strookt niet met:

  1.  De totstandkomingsgeschiedenis van artikel 7:673 BW waarin de wetgever de regels om-trent het uitkeren van de transitievergoeding heeft vastgelegd. De wetgever heeft er juist voor gekozen geen onderscheid te maken tussen arbeidsgeschikte en arbeidsongeschikte werknemers bij het uitkeren van een transitievergoeding;
  2. Het voornemen van minister Asscher om een aantal wijzingen in de WWZ aan te brengen, waaronder het voornemen om werkgevers te compenseren voor de kosten die zij hebben bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds. 

Volgens de kantonrechter moet voor de berekening van de transitievergoeding worden uitgegaan van het bruto-uurloon van werkneemster waar zij recht op zou hebben gehad indien zij niet arbeidsongeschikt zou zijn. 

Conclusie en tips voor de praktijk

De kantonrechter maakt korte metten met de stelling van de winkelketen dat het bruto-uurloon nul bedraagt nu de werkneemster bij einde arbeidsovereenkomst geen recht meer had op uitbetaling van haar loon. Het omzeilen van de transitievergoeding op deze manier is dan ook niet aan te raden. 

Gelet op het nieuwe wetsvoorstel van minister Asscher, dat ik heb besproken in mijn artikel van 9 juni 2016, is het moeilijk voor werkgevers om in te schatten waar zij nu goed aan doen. Het wel uitbetalen van de transitievergoeding aan de zieke werknemer of het laten voortduren van een slapend dienstverband? Aan dit slapende dienstverband kleeft namelijk, wanneer er een aannemelijke kans op herstel is van de arbeidsongeschikte werknemer, ook een risico. Wanneer de werknemer herstelt dient de werkgever weer actief te gaan re-integreren. Deze onduidelijkheid zal blijven bestaan totdat het nieuwe wetsvoorstel wordt ingediend (medio 2017/2018). Duidelijk is wel dat het omzeilen van de transitievergoeding door deze op €0,00 te bepalen door de kantonrechter niet wordt geaccepteerd. 

Wanneer u zich afvraagt of het verstandig is, in een concrete situatie, tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer over te gaan kunt u contact met mij opnemen. Ik voorzie u graag van advies.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten