Transitievergoeding, CAO, Sociaal Plan; geen dubbele betaling

In de aanloop naar 1 juli 2015 heeft de Minister van SZW (Asscher) de transitievergoeding nader uitgewerkt in een tweetal ontwerpbesluiten. Uit één daarvan blijkt dat de minister oog heeft voor de situatie dat een werknemer aanspraak kan maken op een dubbele vergoeding indien op of na 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst met hem wordt beëindigd, of niet wordt voortgezet. De werknemer maakt dan in beginsel aanspraak op een transitievergoeding, maar daarnaast kan hij aanspraak maken op de dan (nog) geldende collectieve regeling.

Geen dubbele betaling

Om die dubbele vergoeding te voorkomen heeft de minister een overgangsregeling voorgesteld. Zijn in een collectieve regeling (CAO of Sociaal Plan) afspraken gemaakt waarbij geen rekening is gehouden met de transitievergoeding, dan gaan die afspraken voor op de transitievergoeding. De werknemer heeft dan dus alleen aanspraak op de regeling in de CAO of het Sociaal Plan. Dit geldt tot dat de collectieve afspraken worden gewijzigd of verlengd en uiterlijk tot 1 juli 2016. Eveneens geldt het overgangsrecht als een CAO afloopt en er sprake is van nawerking, dan wel van stilzwijgende verlenging. Eindigt de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2016, maar heeft de werkgever vóór 1 mei 2016 de procedure tot beëindiging bij het UWV of kantonrechter aangevangen, dan geldt de overgangsregeling eveneens.

CAO Woondiensten

Zoals bekend is de CAO Woondiensten al ruim een jaar geëxpireerd (geëindigd) maar heeft het last van nawerking. Helaas verlopen de CAO-onderhandelingen stroef en het is de vraag of er voor 1 juli 2015 een nieuwe CAO is. Wat zijn dan de gevolgen als de voorgestelde overgangsregeling van toepassing is? De CAO Woondiensten kent twee bepalingen ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Artikel 2.12, dat geldt bij onvrijwillig ontslag (met uitzondering van ontslag op staande voet) en artikel 2.13 dat in geval van ontslag als gevolg van een reorganisatie en/of inkrimping van personeel geldt. In beide gevallen wordt een suppletie op de WW-uitkering toegekend (en op grond van artikel 2.13.11 moeten de premiebetalingen van de pensioenrechten ook nog eens worden doorbetaald). Op grond van het overgangsrecht heeft de werknemer straks weliswaar geen aanspraak op de transitievergoeding naast deze CAO-regeling, maar hij behoudt in beginsel wel aanspraak op deze (verouderde) regeling. Met name in het geval van een reorganisatie of een beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een oudere werknemer kan dit financieel ongunstiger uitpakken voor de werkgever.

Sociaal Plan

Veel corporaties hebben in het kader van een reorganisatie een Sociaal Plan gesloten dat mogelijk doorloopt na 1 juli 2015. Zijn daarin beëindigingsregelingen getroffen maar is daarin nog geen rekening gehouden met de transitievergoeding, dan maakt de werknemer alleen aanspraak op de regeling uit het Sociaal Plan. Geen dubbele aanspraak op een vergoeding dus, maar in vergelijking met de transitievergoeding sec, zal de regeling uit het Sociaal Plan (meestal) gunstiger zijn voor de werknemer.

Individuele afspraken

Het kan ook zijn dat u als werkgever met een individuele werknemer al definitieve afspraken voor een vergoeding en/of voorziening heeft gemaakt (meestal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst), terwijl de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 eindigt. De werknemer kan daarop uiteraard aanspraak maken, maar hij moet dan volgens de voorgestelde overgangsregeling kiezen; óf de transitievergoeding, óf de overeengekomen regeling. Overigens geldt in dat geval de einddatum 1 juli 2016 niet.

Tips

De ontwerpbesluiten heeft de minister ter advies voorgelegd aan de Raad van State en worden (naar verwachting) daarna definitief. Daarom alvast een paar tips:

  • loopt het Sociaal Plan door tot na 1 juli 2015 en is er geen rekening gehouden met transitievergoeding? Verleng het Sociaal Plan niet (stilzwijgend);
  • is er in het Sociaal Plan een wijzigingsbeding in opgenomen? Maak daar gebruik van en onderhandel zo nodig opnieuw over de beëindigingsregeling;
  • ga bij individuele beëindigingsregelingen goed na of er rekening is, of kan worden gehouden met de WWZ en de transitievergoeding;
  • realiseer dat een Sociaal Plan of een vaststellingsovereenkomst altijd maatwerk is.

Heeft u vragen over de mogelijkheden tot het treffen van een goede collectieve of individuele regeling in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst of andere vragen op arbeidsrechtelijk gebied, neem dan zeker contact op met mr. Gabriëlle Gijsberts voor advies.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten