Uitwisselbaarheid van functies

Als een werkgever tot ontslag van één of meerdere werknemers op bedrijfseconomische gronden wenst over te gaan zijn de Beleidsregels Ontslagtaak UWV van toepassing. Het begrip bedrijfseconomische redenen beperkt zich overigens niet tot de situatie dat een bedrijf genoodzaakt is vanwege een financieel slechte situatie tot ontslag over te gaan.

Indien er sprake is van uitwisselbare functies in een onderneming dan bepaalt het afspiegelingsbeginsel de ontslagvolgorde. Het afspiegelingsbeginsel is geregeld in hoofdstuk 10 van de Beleidsregels. Onder uitwisselbare functies worden verstaan functies die op het moment van toetsing naar inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar zijn en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn.

Bij de kantonrechter te Haarlem kwam de vraag in een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de orde of er alleen sprake is van uitwisselbaarheid van functies, indien de werknemer direct inzetbaar is, dan wel of een overdrachtsperiode mocht worden gehanteerd. In dat laatste geval zou het afspiegelingsbeginsel van toepassing zijn, waardoor de betrokken werknemer niet voor ontslag in aanmerking kwam. De overdrachtsperiode is de termijn die de werknemer nodig heeft om in een andere functie ingewerkt te raken. In de praktijk wordt een periode van enkele dagen/weken voor bepalende essentiële functie-eisen gehanteerd en een periode van drie tot zes maanden voor minder bepalende functie-eisen. De kantonrechter stelde vast dat de kerntaken en het samenstel van werkzaamheden van de huidige functie ten opzichte van de andere functie niet zo zeer verschillen dat de werknemer zich deze niet in een korte overgangsperiode eigen kon maken.

Op grond hiervan oordeelde dat de kantonrechter dat de werkgever ten onrechte het afspiegelingsbeginsel niet had toegepast en wees het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werknemer af.

Poppe Merkus

Kantonrechter Haarlem 22 april 2013, LJN:CA0276

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten