Verwijdering seniorenlabel een gebrek?

Op 6 maart jongstleden heeft de Utrechtse kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland (LJN: BZ4560) zich uitgesproken over de vraag of het verwijderen van een seniorenlabel (55-plus) van een wooncomplex een gebrek in de zin van artikel 7:204 BW kan opleveren voor de reeds zittende huurders. De kantonrechter heeft deze vraag bevestigend beantwoord.

De huurder had een woning gehuurd in een complex dat een maand daarvoor als 55-plus seniorenwoningen was gelabeld. Echter, het label werd na ruim een jaar weer verwijderd nadat was gebleken dat er nauwelijks belangstelling bestond voor seniorenwoningen aldaar. De huurder verhuisde en vorderde van de woningstichting vergoeding van de verhuiskosten.

De kantonrechter oordeelde dat de toezegging (het label) van de woningstichting deel uitmaakte van de tussen partijen gesloten huurovereenkomst, aangezien bij het label geen voorbehoud was gemaakt. Het na korte tijd intrekken van het 55-plus label door de woningstichting was volgens de kantonrechter als een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst – en dus een gebrek in de zin van artikel 7:204 BW – aan te merken. Het intrekken van het 55-plus label had immers tot gevolg dat het door de woningstichting gewenste imago, waar de huurder op mocht vertrouwen, niet meer zou worden nagestreefd.

De kantonrechter wees niettemin de vordering van de huurder af. Naar de mening van de kantonrechter had het complex ten tijde van het aangaan van de huurovereenkomst nog niet het karakter van een seniorencomplex aangezien het label pas een maand daarvoor was toegekend. De huurder mocht er slechts op rekenen dat het karakter in de loop der jaren zou veranderen. De huurder was dus, volgens de kantonrechter, niet nu al genoodzaakt te verhuizen. Daar kwam nog bij dat de woningstichting bezwaarlijk aan haar toezegging gehouden kon worden nu er leegstand dreigde doordat er geen behoefte bleek te bestaan aan deze 55-plus woningen.

Uit deze uitspraak blijkt dat verhuurders er goed aan doen om bij het labellen van woningen een voorbehoud te maken (en dit voorbehoud ook aan aspirant huurders kenbaar te maken) ten aanzien van bepaalde omstandigheden die nopen tot het verwijderen van het label.

Georgie Geurts

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten