Waarschuwingsplicht

De realisatie van een gebouw vergt samenwerking tussen de opdrachtgever, de ontwerpers en de aannemer. Als er tijdens de bouw problemen ontstaan, heeft de aannemer vaak de neiging alle verantwoordelijkheid hiervoor bij de ontwerpers neer te leggen. In de rechtspraak wordt vaak anders geoordeeld.

De aanleiding
Een opdrachtgever wil een zorgcentrum realiseren. Voor de fundering daarvan zijn 900 heipalen (vibro-palen) nodig. Nadat de palen zijn geslagen en de fundering is voltooid, blijken de heipalen scheuren te vertonen en te verschuiven in de grond. De schade is aanzienlijk. Er moeten nieuwe palen worden geslagen en de fundering moet worden verplaatst. Uit onderzoek blijkt dat bij de berekening van de wapening van de heipalen onvoldoende rekening is gehouden met zogenaamde horizontale grondbewegingen.

Het geschil
De opdrachtgever is van mening dat de aannemer aansprakelijk is voor de schade. Deze aannemer is een specialist op het gebied van funderingstechniek en had moeten weten dat er na het bouwrijp maken van de grond grondbewegingen kunnen optreden. De aannemer wijst de aansprakelijkheid echter af. Naar zijn mening hebben de ontwerpers - met name de constructeur - in hun ontwerpuitgangspunten onvoldoende rekening gehouden met deze grondbewegingen.

De uitspraak
De arbiters stellen vast dat in het voorafgaande grondonderzoek onvoldoende aandacht is besteed aan de grondbewegingen. De constructeur had beter moeten opletten. Grondbewegingen zijn een bekend fenomeen en de constructeur had hier rekening mee moeten houden in zijn bestek. Als gevolg van deze onvolledigheid in het bestek heeft de aannemer de heipalen niet op de juiste manier uitgevoerd. De aannemer had echter als specialist deze onvolledigheid moeten opmerken en de ontwerpers moeten waarschuwen. Omdat de aannemer zijn waarschuwingsplicht niet is nagekomen achten de arbiters hem toch voor eenderde deel aansprakelijk.

Het gevolg
De opdrachtgever krijgt nu een deel van de schade vergoed, ook al is er sprake van een ontwerpfout. Deze uitspraak past binnen een ontwikkeling in de rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw waarin steeds meer eisen worden gesteld aan de eigen verantwoordelijkheid van een gespecialiseerde aannemer en de daarbij behorende waarschuwingsplicht. Een aannemer wordt geacht zelf na te denken en vraagtekens te zetten bij mogelijke onvolledigheden in een ontwerp. Wanneer hij dit niet doet, loopt hij het risico aansprakelijk te worden gesteld.

Marco de Boer

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 20/2008.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten