Warmtewet en bijbehorende Wijzigingswet in Staatsblad gepubliceerd

Op 31 juli 2013 is in het Staatsblad zowel de Warmtewet, als de Wet tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (“Wijzigingswet”) gepubliceerd:

  • 325, Wet van 17 juni 2013, houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (hierna: “Warmtewet”);
  • 326, Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (hierna: “Wijzigingswet”).

De Warmtewet bevat de tekst van de wet zoals deze oorspronkelijk in 2008 en 2009 door de 2e en 1e Kamer is aangenomen.

Na het aannemen van de Warmtewet is echter naar aanleiding van een tweetal kritische rapporten over de uitvoerbaarheid van de wet besloten om deze wet niet in werking te laten treden, maar de tekst aan te passen, teneinde de wet meer te laten aansluiten op de praktijk. Dit heeft geresulteerd in de Wijzigingswet, waarmee de oorspronkelijke tekst wordt gewijzigd.

Als zowel de Warmtewet als de Wijzigingswet in werking treden, komt de integrale tekst van de Warmtewet als volgt te luiden: integrale tekst Warmtewet (inclusief wijzigingen).

Met de publicatie in het Staatsblad zijn de 2 wetten nog niet van kracht. De (oorspronkelijke) Warmtewet gaat uit van een termijn voor inwerkingtreding die ingaat per 1 november 2013, maar de Wijzigingswet wijzigt de datum van inwerkingtreding tot een bij Koninklijk Besluit te wijzigen tijdstip. De datum van inwerkingtreding van de gewijzigde warmtewet is voorzien op 1 januari 2014.

Heeft u vragen over de gevolgen die de Warmtewet voor u heeft als verhuurder van een pand waarin energie wordt opgewekt en/of aan de huurders geleverd via bijvoorbeeld een WKO-installatie of een blok- of stadsverwarmingsinstallatie, dan kunt u contact opnemen met Marijn Huijbers.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten