Wetsvoorstel kenbaarheid energieprestatie gebouwen

Minister Spies (BZK) heeft per brief van 7 juni 2012 aan de voorzitter van de Tweede Kamer gevraagd om het Wetsvoorstel kenbaarheid energieprestatie gebouwen (nr. 33 124) nog vóór het zomerreces te behandelen. Dit in verband met een dreigende overschrijding van de implementatietermijn van de betreffende Europese Richtlijn (Richtlijn nr. 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen).

Het wetsvoorstel voorziet in de handhaving van de aanwezigheid van een energielabel. Op dit moment is een eigenaar van een gebouw reeds verplicht om bij verkoop of verhuur van dat gebouw een energielabel aan de koper of huurder te verstrekken (op grond van het sinds 1 januari 2008 in werking getreden Besluit energieprestatie gebouwen). Niet-naleving van deze verplichting leidt echter (in beginsel) niet tot sancties of belemmeringen. Indien het wetsvoorstel kracht van wet krijgt verandert dit. De belangrijkste wijzigingen die het wetsvoorstel beoogt zijn:

  • bij nieuwe verhuringen van ‘geliberaliseerde woonruimte’ is de huurder 10% van de huurprijs niet verschuldigd zolang de verhuurder niet een geldig energieprestatiecertificaat aan de huurder heeft verstrekt. Hiervan kan niet contractueel ten nadele van de huurder worden afgeweken. De huurder hoeft de verhuurder slechts kennis te geven van zijn voornemen om de strafkorting toe te passen;
  • bij verkoop van een woning passeert de notaris de akte van levering niet, zolang de verkoper niet een energieprestatiecertificaat aan de koper heeft verstrekt.

De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel 1 januari 2013.

Paul Roks

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten