Wetsvoorstel tijdelijke verhuur

Minister Blok heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om het tijdelijk huren van woonruimte mogelijk te maken. Het gaat daarbij om verschillende vormen van tijdelijke verhuur. De Minister heeft hierover op 11 april 2014 een brief gestuurd aan de Kamer. De bedoeling is dat verhuurders met tijdelijke huurovereenkomsten mogelijkheden krijgen hun bezit flexibeler te beheren en doelgerichter in te zetten, bijvoorbeeld wanneer ze bepaalde doelgroepen willen bedienen.

De uitbreiding heeft betrekking op ondermeer woningen voor starters onder de 30 jaar (het zogenaamde tijdelijke “jongerencontract”) en huurwoningen die worden toegewezen aan grote gezinnen die, wanneer het gezin kleiner wordt (en kinderen het huis uit gaan), vrij moeten komen voor dezelfde doelgroep. De wettelijke opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ wordt hiertoe uitgebreid. Daarnaast wordt er een speciale huurovereenkomst voor bepaalde tijd geïntroduceerd, die een maximum duur van twee jaar kent en eindigt zonder opzeggingsformaliteiten. Deze huurovereenkomst voor bepaalde tijd moet dan in de plaats moeten komen van de veel toegepaste huurovereenkomst “naar zijn aard van korte duur”, die vooral bij short stay huisvesting wordt gebruikt. De doelgroep wordt hier uitgebreid naar personen die behoefte hebben aan een vorm van tijdelijke huisvesting of waarvoor een tijdelijk contract wenselijk is, zoals studenten, arbeidsmigranten, werknemers in noodzakelijke sectoren (verpleegkundigen, agenten) en kenniswerkers. Ook kunnen mensen die uit opvang komen, gescheiden zijn of ex-gedetineerd voor deze tijdelijke contracten in aanmerking komen. Met deze nieuwe vorm van tijdelijk huren, de huurovereenkomst voor bepaalde tijd en met de uitbreiding van de mogelijkheid voor opzegging zou voorzien moeten worden in de mogelijkheid om al deze groepen (tijdelijk) te huisvesten.

De Regering is verder voornemens de Leegstandwet uit te breiden met de categorie te koop staande huurwoningen. Deze worden als een nieuwe categorie tijdelijk te verhuren woningen in de Leegstandwet opgenomen. Voor deze woningen zullen de reguliere termijnen voor vergunningverlening van maximaal vijf jaar gelden, evenals huurprijsbescherming. Voorts is het de bedoeling om de zogenaamde ‘campuscontracten’ uit te breiden met de categorie promovendi, zodat studentenhuisvesters ook promovendi tijdens hun promotie kunnen huisvesten en de huur na afloop van het promotieonderzoek kunnen opzeggen.

De verwachting is dat het wetsvoorstel tijdelijk huren dit najaar bij de Kamer zal worden ingediend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tanja de Groot.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten