Wetsvoorstel topinkomens (semi-)publieke sector

Op 6 december 2011 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) aangenomen. Woningcorporaties kunnen hiermee te maken hebben. Vanaf 1 januari 2013 moeten alle salarissen van nieuwe topfunctionarissen voldoen aan de WNT.

De belangrijkste regels in de wet:

  • Bestuurders en hoogste leidinggevenden in publieke en semipublieke instellingen als het onderwijs, de publieke omroep, drinkwaterbedrijven en woningbouwcorporaties mogen niet meer verdienen dan 130% van het bruto salaris van een minister. Deze instellingen vallen onder regime 1.
  • Bestuurders en hoogste leidinggevenden in de zorgsector mogen niet meer verdienen dat de voor die sector geldende norm. Deze norm stelt de betrokken minister vast. Zorginstellingen vallen onder regime 2.
  • Voor bestuurders en hoogste leidinggevenden van zorgverzekeraars gelden geen normen. Deze instellingen vallen onder regime 3.
  • Alle (semi-)publieke organisaties moeten hun gegevens over salarissen van topbestuurders die eindverantwoordelijk zijn openbaar maken.
  • Bij ontslag mag in de regimes 1 en 2, een ontslaguitkering van maximaal € 75.000 worden betaald. Dat is ook vastgelegd in het regeerakkoord.
  • Als organisaties zich niet houden aan de maximale salarissen, kan de overheid het teveel betaalde salaris terugvorderen.

In aanvulling op het laatste punt van de hiervoor opgesomde regels: de staat kan het teveel betaalde salaris als onverschuldigde betaling terugvorderen van de topfunctionaris zelf en in voorkomend geval mede van de natuurlijke of rechtspersoon die de topfunctionaris ter beschikking heeft gesteld. De opgeëiste bedragen komen toe aan de Staat.

U kunt de toelichting op dit wetsvoorstel hier lezen.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met mevrouw mr. M.A.M. Arends-Deurenberg.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten